Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BO-BASSEN-ROZ-HİLL

  БО-БАССÉН–РОЗ-ЩИЛЛ (Беау Бассин – Росе Щилл) – Маврики а.-нын г.-индя, Плейнс-Вилщелм мащалында шящяр (Бо-Бассен вя Рос-Щилл шящярляринин бирляшмяси нятиъясиндя ямяля эялмишдир). Ящ. 111 мин (2005). Ящалисинин сайына эюря Порт-Луидян сонра юлкянин икинъи шящяри. 18 ясрин сонунда салынмышдыр. Мядяниййят вя туризм мяркязидир. Ш.-дя бир нечя католик вя ики англикан килсяси, ики мясъид вя ики индуист мябяди, ун-т, бир нечя коллеъ фяалиййят эюстярир; Аь Гала Гясри, “Балфур” нябатат баьы, “La Plaзa” театры вя с. вар. Мцлайим тропик иглимя малик курортдур. Йейинти сянайеси мцяссисяляри вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BO-BASSEN-ROZ-HİLL

  БО-БАССÉН–РОЗ-ЩИЛЛ (Беау Бассин – Росе Щилл) – Маврики а.-нын г.-индя, Плейнс-Вилщелм мащалында шящяр (Бо-Бассен вя Рос-Щилл шящярляринин бирляшмяси нятиъясиндя ямяля эялмишдир). Ящ. 111 мин (2005). Ящалисинин сайына эюря Порт-Луидян сонра юлкянин икинъи шящяри. 18 ясрин сонунда салынмышдыр. Мядяниййят вя туризм мяркязидир. Ш.-дя бир нечя католик вя ики англикан килсяси, ики мясъид вя ики индуист мябяди, ун-т, бир нечя коллеъ фяалиййят эюстярир; Аь Гала Гясри, “Балфур” нябатат баьы, “La Plaзa” театры вя с. вар. Мцлайим тропик иглимя малик курортдур. Йейинти сянайеси мцяссисяляри вар.

  BO-BASSEN-ROZ-HİLL

  БО-БАССÉН–РОЗ-ЩИЛЛ (Беау Бассин – Росе Щилл) – Маврики а.-нын г.-индя, Плейнс-Вилщелм мащалында шящяр (Бо-Бассен вя Рос-Щилл шящярляринин бирляшмяси нятиъясиндя ямяля эялмишдир). Ящ. 111 мин (2005). Ящалисинин сайына эюря Порт-Луидян сонра юлкянин икинъи шящяри. 18 ясрин сонунда салынмышдыр. Мядяниййят вя туризм мяркязидир. Ш.-дя бир нечя католик вя ики англикан килсяси, ики мясъид вя ики индуист мябяди, ун-т, бир нечя коллеъ фяалиййят эюстярир; Аь Гала Гясри, “Балфур” нябатат баьы, “La Plaзa” театры вя с. вар. Мцлайим тропик иглимя малик курортдур. Йейинти сянайеси мцяссисяляри вар.