Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDİNOĞLU Mirzə Əsədulla 

  АБДИНОЬЛУ Мирзя Ясядулла (1884, Бакы йахынлыьындакы Сураханы к. – 1944, Сураханы к.) – Азярб. хяттаты. А. 20 ясрин яввялляриндя Бакыда тикилян биналарын китабялярини йазмышдыр. 11 мцхтялиф хятт нювцндян (нястялиг, дивани, иъазят, нясх, сийагят, сцлс вя с.) истифадя етмишдир. Онун нясх хятти иля цзцнц кючцрдцйц бир нечя ялйазмасы АМЕА-нын М.Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда сахланылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDİNOĞLU Mirzə Əsədulla 

  АБДИНОЬЛУ Мирзя Ясядулла (1884, Бакы йахынлыьындакы Сураханы к. – 1944, Сураханы к.) – Азярб. хяттаты. А. 20 ясрин яввялляриндя Бакыда тикилян биналарын китабялярини йазмышдыр. 11 мцхтялиф хятт нювцндян (нястялиг, дивани, иъазят, нясх, сийагят, сцлс вя с.) истифадя етмишдир. Онун нясх хятти иля цзцнц кючцрдцйц бир нечя ялйазмасы АМЕА-нын М.Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда сахланылыр.

  ABDİNOĞLU Mirzə Əsədulla 

  АБДИНОЬЛУ Мирзя Ясядулла (1884, Бакы йахынлыьындакы Сураханы к. – 1944, Сураханы к.) – Азярб. хяттаты. А. 20 ясрин яввялляриндя Бакыда тикилян биналарын китабялярини йазмышдыр. 11 мцхтялиф хятт нювцндян (нястялиг, дивани, иъазят, нясх, сийагят, сцлс вя с.) истифадя етмишдир. Онун нясх хятти иля цзцнц кючцрдцйц бир нечя ялйазмасы АМЕА-нын М.Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда сахланылыр.