Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOBTEYL

  БОБТÉЙЛ (инэ. бобтаил – кясилмиш гуйруг) – гядим инэилис гойун ити ъинси. Б. Британийада 17 ясрдян мялумдур. Чобан вя эюзятчи  хидмяти цчцн истифадя едилирди. Бядяни мющкям, язяляли, мцтянасиб гурулушлудур. Дишилярин ъидов щцндцрлцйц 56 см-дян, еркяк фярдляринки (кюпяклярин) 61 см-дян чох, кцтляси тягр. 40 кг-дыр. 10–12 ил йашайыр. Башы ири, эюзляри гонур, йахуд мавидир; (бир эюзц гонур, диэяри мави ола биляр). Гулаглары кичик вя саллагдыр. Тцкц чох, ъод вя пыртлашыгдыр. Рянэи боз, йахуд аь лякяли мавидир. Б. тялябкар дейил, щярякятли, дюзцмлц, асан ящлиляшяндир; инсанларын, о ъцмлядян ушагларын етибарлы мцщафизячисидир. Башга ев щейванлары иля йахшы уйушур, сакитдир. Щяр ъцр иглим шяраитиндя йашайа билир. Бах Гойун итляри.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOBTEYL

  БОБТÉЙЛ (инэ. бобтаил – кясилмиш гуйруг) – гядим инэилис гойун ити ъинси. Б. Британийада 17 ясрдян мялумдур. Чобан вя эюзятчи  хидмяти цчцн истифадя едилирди. Бядяни мющкям, язяляли, мцтянасиб гурулушлудур. Дишилярин ъидов щцндцрлцйц 56 см-дян, еркяк фярдляринки (кюпяклярин) 61 см-дян чох, кцтляси тягр. 40 кг-дыр. 10–12 ил йашайыр. Башы ири, эюзляри гонур, йахуд мавидир; (бир эюзц гонур, диэяри мави ола биляр). Гулаглары кичик вя саллагдыр. Тцкц чох, ъод вя пыртлашыгдыр. Рянэи боз, йахуд аь лякяли мавидир. Б. тялябкар дейил, щярякятли, дюзцмлц, асан ящлиляшяндир; инсанларын, о ъцмлядян ушагларын етибарлы мцщафизячисидир. Башга ев щейванлары иля йахшы уйушур, сакитдир. Щяр ъцр иглим шяраитиндя йашайа билир. Бах Гойун итляри.

  BOBTEYL

  БОБТÉЙЛ (инэ. бобтаил – кясилмиш гуйруг) – гядим инэилис гойун ити ъинси. Б. Британийада 17 ясрдян мялумдур. Чобан вя эюзятчи  хидмяти цчцн истифадя едилирди. Бядяни мющкям, язяляли, мцтянасиб гурулушлудур. Дишилярин ъидов щцндцрлцйц 56 см-дян, еркяк фярдляринки (кюпяклярин) 61 см-дян чох, кцтляси тягр. 40 кг-дыр. 10–12 ил йашайыр. Башы ири, эюзляри гонур, йахуд мавидир; (бир эюзц гонур, диэяри мави ола биляр). Гулаглары кичик вя саллагдыр. Тцкц чох, ъод вя пыртлашыгдыр. Рянэи боз, йахуд аь лякяли мавидир. Б. тялябкар дейил, щярякятли, дюзцмлц, асан ящлиляшяндир; инсанларын, о ъцмлядян ушагларын етибарлы мцщафизячисидир. Башга ев щейванлары иля йахшы уйушур, сакитдир. Щяр ъцр иглим шяраитиндя йашайа билир. Бах Гойун итляри.