Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALXAN VİLAYƏTİ

  BALXAN VИLAYЯTИ (1992 ilяdяk Krasnovodsk vil.) – Tцrkmяnistanыn q.-indядир. 1973 il dekabrыn 27-dя tяшkil edilmiшdir. Sah. 139,3 min km2, яh. 554 min (2005). 6 r-nu (яtrapы), 7 шяhяri, 17 qяsябяси var. Иnz. m. Balxanabad ш.-dir. 
  Тябият. Яrazisi, яsasяn, Turan ovalыьыndadыr. Q.-dяn Xяzяr dяnizi ilя яhatяlяnir. Bюyцk vя Kiчik Balxan силсиляляри vя Kopetdaьыn bir hissяsi vil.-in яrazisinдяdir. Шm.-da platolar (Balxan, Цstyurd vя s.) var. Иqlimi quru kontinentaldыr. Orta temp-r yanvarda –3°C-dяn (шm.-da) 4,8°C-yя (c.-da) qяdяr, iyulda mцvafiq olaraq 26 vя 30°C-dir. Иllik yaьыntы dцzяnlikdя 100–150 mm, daьlarda 300–350 mm-dir. Яsas чayы Яtrяk vя onun qollarыdыr (Sumbar vя Чandыr). Faydalы qazыntыlarы: neft, qaz, mirabilit, xюrяk duzu, tikinti materiallarы vя s. Daьlыq r-nlarda daь-qяhvяyi, dцzяnlikdя qumlu sяhra, Qaraboьazqol vя Xяzяr dяnizi sahilindя шoran torpaqlar yayыlmышdыr. Yovшan, шoranotу, qum akasiyasы, saksaul kolluqlarы vя s. bitir. Heyvanlarы: чoxlu gяmiricilяr, ceyran, arxar, bяbir vя s. Xяzяrdя balыq (siyяnяk, aьbalыq, nяrя) ovlanыr. Балхан гoruьу var.
  Тясяррцфат. Б.в.-ндя нефт вя тябии газ, мирабилит (Гарабоьазгол кюрфязиндя) щасил едилир. Нефт емалы, кимйа, тамлы мящсуллар, йцнэцл, метал емалы сянайеси сящяляри, тикинти материаллары истещсалы инкишаф етмишдир. Ясас сянайе мцяссисяляри Балханабад, Небитдаь, Чялякян, Гызыл Арвад, Бякдаш шящярляриндядир. К.т.-нын апарыъы сащяси кючябя-отлаг гойунчулуьудур (о ъцмлядян гараэцл). Суварма якинчилийи (дянли биткиляр, тярявяз вя бостан биткиляри) цстцнлцк тяшкил едир. Ятряк вя Сумбара дярясиндя субтропик биткиляр (нар, зейтун вя с.) йетишдирилир; ипякчилик инкишаф етмишдир. Дяниз порту – Тцркмянбашы. Тцркмянбашы – Бакы бяря йолу фяалиййят эюстярир. Моллакара курорту вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALXAN VİLAYƏTİ

  BALXAN VИLAYЯTИ (1992 ilяdяk Krasnovodsk vil.) – Tцrkmяnistanыn q.-indядир. 1973 il dekabrыn 27-dя tяшkil edilmiшdir. Sah. 139,3 min km2, яh. 554 min (2005). 6 r-nu (яtrapы), 7 шяhяri, 17 qяsябяси var. Иnz. m. Balxanabad ш.-dir. 
  Тябият. Яrazisi, яsasяn, Turan ovalыьыndadыr. Q.-dяn Xяzяr dяnizi ilя яhatяlяnir. Bюyцk vя Kiчik Balxan силсиляляри vя Kopetdaьыn bir hissяsi vil.-in яrazisinдяdir. Шm.-da platolar (Balxan, Цstyurd vя s.) var. Иqlimi quru kontinentaldыr. Orta temp-r yanvarda –3°C-dяn (шm.-da) 4,8°C-yя (c.-da) qяdяr, iyulda mцvafiq olaraq 26 vя 30°C-dir. Иllik yaьыntы dцzяnlikdя 100–150 mm, daьlarda 300–350 mm-dir. Яsas чayы Яtrяk vя onun qollarыdыr (Sumbar vя Чandыr). Faydalы qazыntыlarы: neft, qaz, mirabilit, xюrяk duzu, tikinti materiallarы vя s. Daьlыq r-nlarda daь-qяhvяyi, dцzяnlikdя qumlu sяhra, Qaraboьazqol vя Xяzяr dяnizi sahilindя шoran torpaqlar yayыlmышdыr. Yovшan, шoranotу, qum akasiyasы, saksaul kolluqlarы vя s. bitir. Heyvanlarы: чoxlu gяmiricilяr, ceyran, arxar, bяbir vя s. Xяzяrdя balыq (siyяnяk, aьbalыq, nяrя) ovlanыr. Балхан гoruьу var.
  Тясяррцфат. Б.в.-ндя нефт вя тябии газ, мирабилит (Гарабоьазгол кюрфязиндя) щасил едилир. Нефт емалы, кимйа, тамлы мящсуллар, йцнэцл, метал емалы сянайеси сящяляри, тикинти материаллары истещсалы инкишаф етмишдир. Ясас сянайе мцяссисяляри Балханабад, Небитдаь, Чялякян, Гызыл Арвад, Бякдаш шящярляриндядир. К.т.-нын апарыъы сащяси кючябя-отлаг гойунчулуьудур (о ъцмлядян гараэцл). Суварма якинчилийи (дянли биткиляр, тярявяз вя бостан биткиляри) цстцнлцк тяшкил едир. Ятряк вя Сумбара дярясиндя субтропик биткиляр (нар, зейтун вя с.) йетишдирилир; ипякчилик инкишаф етмишдир. Дяниз порту – Тцркмянбашы. Тцркмянбашы – Бакы бяря йолу фяалиййят эюстярир. Моллакара курорту вар.

  BALXAN VİLAYƏTİ

  BALXAN VИLAYЯTИ (1992 ilяdяk Krasnovodsk vil.) – Tцrkmяnistanыn q.-indядир. 1973 il dekabrыn 27-dя tяшkil edilmiшdir. Sah. 139,3 min km2, яh. 554 min (2005). 6 r-nu (яtrapы), 7 шяhяri, 17 qяsябяси var. Иnz. m. Balxanabad ш.-dir. 
  Тябият. Яrazisi, яsasяn, Turan ovalыьыndadыr. Q.-dяn Xяzяr dяnizi ilя яhatяlяnir. Bюyцk vя Kiчik Balxan силсиляляри vя Kopetdaьыn bir hissяsi vil.-in яrazisinдяdir. Шm.-da platolar (Balxan, Цstyurd vя s.) var. Иqlimi quru kontinentaldыr. Orta temp-r yanvarda –3°C-dяn (шm.-da) 4,8°C-yя (c.-da) qяdяr, iyulda mцvafiq olaraq 26 vя 30°C-dir. Иllik yaьыntы dцzяnlikdя 100–150 mm, daьlarda 300–350 mm-dir. Яsas чayы Яtrяk vя onun qollarыdыr (Sumbar vя Чandыr). Faydalы qazыntыlarы: neft, qaz, mirabilit, xюrяk duzu, tikinti materiallarы vя s. Daьlыq r-nlarda daь-qяhvяyi, dцzяnlikdя qumlu sяhra, Qaraboьazqol vя Xяzяr dяnizi sahilindя шoran torpaqlar yayыlmышdыr. Yovшan, шoranotу, qum akasiyasы, saksaul kolluqlarы vя s. bitir. Heyvanlarы: чoxlu gяmiricilяr, ceyran, arxar, bяbir vя s. Xяzяrdя balыq (siyяnяk, aьbalыq, nяrя) ovlanыr. Балхан гoruьу var.
  Тясяррцфат. Б.в.-ндя нефт вя тябии газ, мирабилит (Гарабоьазгол кюрфязиндя) щасил едилир. Нефт емалы, кимйа, тамлы мящсуллар, йцнэцл, метал емалы сянайеси сящяляри, тикинти материаллары истещсалы инкишаф етмишдир. Ясас сянайе мцяссисяляри Балханабад, Небитдаь, Чялякян, Гызыл Арвад, Бякдаш шящярляриндядир. К.т.-нын апарыъы сащяси кючябя-отлаг гойунчулуьудур (о ъцмлядян гараэцл). Суварма якинчилийи (дянли биткиляр, тярявяз вя бостан биткиляри) цстцнлцк тяшкил едир. Ятряк вя Сумбара дярясиндя субтропик биткиляр (нар, зейтун вя с.) йетишдирилир; ипякчилик инкишаф етмишдир. Дяниз порту – Тцркмянбашы. Тцркмянбашы – Бакы бяря йолу фяалиййят эюстярир. Моллакара курорту вар.