Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BODİ-ART

  БÓДИ-АРТ (инэ. бодй арт – бядян инъясяняти) – 1960-ъы иллярдя тяшяккцл тапмыш авангардизм ъяряйаны. Ясас етибариля аксионизм вя перформанс истигамятиндя инкишаф етмишдир. Юз бядянини бядии щадися вя “аксийа” мяркязиня чевирян Б.-а. нцмайяндяляри (В. Аккончи, К. Берден, Б. Маклин, Б. Науман Ъ. Пане вя б.) онун цзяриндя мцхтялиф ъцр пластик-ритмик, йахуд ишаря-ритуал характерли манипулйасийалар едирдиляр. Бу аксийалар (бязян ашкар еротика, щярдян юзцня язабвермя) инсан бядянинин ъямиййятля гаршылыглы тясириня даир рямзи тяфсир кими тягдим олунурду. Хцсуси фото вя видеосилсилялярдя яксини тапан Б.-а. авангард модайа тясир эюстярмишдир  (тату, пирсинг вя с.).


                                      Ял цзяриндя боди-арт. Ряссам Г. Даниеле (Италийа).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BODİ-ART

  БÓДИ-АРТ (инэ. бодй арт – бядян инъясяняти) – 1960-ъы иллярдя тяшяккцл тапмыш авангардизм ъяряйаны. Ясас етибариля аксионизм вя перформанс истигамятиндя инкишаф етмишдир. Юз бядянини бядии щадися вя “аксийа” мяркязиня чевирян Б.-а. нцмайяндяляри (В. Аккончи, К. Берден, Б. Маклин, Б. Науман Ъ. Пане вя б.) онун цзяриндя мцхтялиф ъцр пластик-ритмик, йахуд ишаря-ритуал характерли манипулйасийалар едирдиляр. Бу аксийалар (бязян ашкар еротика, щярдян юзцня язабвермя) инсан бядянинин ъямиййятля гаршылыглы тясириня даир рямзи тяфсир кими тягдим олунурду. Хцсуси фото вя видеосилсилялярдя яксини тапан Б.-а. авангард модайа тясир эюстярмишдир  (тату, пирсинг вя с.).


                                      Ял цзяриндя боди-арт. Ряссам Г. Даниеле (Италийа).

  BODİ-ART

  БÓДИ-АРТ (инэ. бодй арт – бядян инъясяняти) – 1960-ъы иллярдя тяшяккцл тапмыш авангардизм ъяряйаны. Ясас етибариля аксионизм вя перформанс истигамятиндя инкишаф етмишдир. Юз бядянини бядии щадися вя “аксийа” мяркязиня чевирян Б.-а. нцмайяндяляри (В. Аккончи, К. Берден, Б. Маклин, Б. Науман Ъ. Пане вя б.) онун цзяриндя мцхтялиф ъцр пластик-ритмик, йахуд ишаря-ритуал характерли манипулйасийалар едирдиляр. Бу аксийалар (бязян ашкар еротика, щярдян юзцня язабвермя) инсан бядянинин ъямиййятля гаршылыглы тясириня даир рямзи тяфсир кими тягдим олунурду. Хцсуси фото вя видеосилсилялярдя яксини тапан Б.-а. авангард модайа тясир эюстярмишдир  (тату, пирсинг вя с.).


                                      Ял цзяриндя боди-арт. Ряссам Г. Даниеле (Италийа).