Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALIKTAX

  БАЛЫКТАХ, Балыктаах – РФ-дя, Саха (Йакутийа) Респ.-нда, Котелны а.-нда (Новосибир а-ры групу) чай. Уз. 205 км, щювзясинин сащ. 4110 км2. Толл платосундан башланыр, Смирнитски бухтасына (Шярги Сибир дянизи) тюкцлцр. Йаьыш, гар вя бузлаг сулары иля гидаланыр. Щювзясиндя 150-дян чох эюл вар. Сентйабрын ахырындан ийулун ахырынадяк донмуш олур. Ясас голлары: солдан –Тихайа (53 км), Кустах-Йурйах (83 км); саьдан – Туора-Йурйах (63 км), Глубокайа (69 км).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALIKTAX

  БАЛЫКТАХ, Балыктаах – РФ-дя, Саха (Йакутийа) Респ.-нда, Котелны а.-нда (Новосибир а-ры групу) чай. Уз. 205 км, щювзясинин сащ. 4110 км2. Толл платосундан башланыр, Смирнитски бухтасына (Шярги Сибир дянизи) тюкцлцр. Йаьыш, гар вя бузлаг сулары иля гидаланыр. Щювзясиндя 150-дян чох эюл вар. Сентйабрын ахырындан ийулун ахырынадяк донмуш олур. Ясас голлары: солдан –Тихайа (53 км), Кустах-Йурйах (83 км); саьдан – Туора-Йурйах (63 км), Глубокайа (69 км).

  BALIKTAX

  БАЛЫКТАХ, Балыктаах – РФ-дя, Саха (Йакутийа) Респ.-нда, Котелны а.-нда (Новосибир а-ры групу) чай. Уз. 205 км, щювзясинин сащ. 4110 км2. Толл платосундан башланыр, Смирнитски бухтасына (Шярги Сибир дянизи) тюкцлцр. Йаьыш, гар вя бузлаг сулары иля гидаланыр. Щювзясиндя 150-дян чох эюл вар. Сентйабрын ахырындан ийулун ахырынадяк донмуш олур. Ясас голлары: солдан –Тихайа (53 км), Кустах-Йурйах (83 км); саьдан – Туора-Йурйах (63 км), Глубокайа (69 км).