Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALIQ


  1) гядим тцрклярдя галаны, йахуд сарайы ифадя едян термин. Илк дяфя Орхон-Йенисей абидяляриндя шящяр мянасында ишлядилмишдир. Уйьурларда бюйцк шящярляр “улуь балыг” (“бюйцк шящяр”) адланырды. Уйьур хаганы Мойан-Чорун [747–759] дюврцндя Орхон вя Селенга чайлары арасында чинли вя соьди бянналар Байбалыг ш.-ни инша етмишдиляр. Гарабаласагун ш.-нин диэяр ады Ордубалыг иди. Уйьур хаганлыьынын пайтахты Бешбалыг ш. олмушдур. Уйьурларын Йенэибалыг, Йангы-балыг, Ъанбалыг ш.-ляри дя мялумдур. Хязяр хаганлыьынын пайтахты Итил ш. щям дя Ханбалыг адланырды. Хаганын арвадынын игамятэащы Хатунбалыг ш.-ндя йерляширди. Б. термини сонралар монгол дилиня дя кечмишдир. Монгол мянбяляриндя шящярляр Б. термининин ъям формасында – балагат, йахуд балгат кими гейд олунмушдур. 2) Оьуз тцркляриндя палчыг мянасында ишлядилян термин. Тцрк шящярляриндя евляр, ясасян, чий кярпиъдян тикилирди.
  Яд.: Юэел Б. Тцрк кцлтцр тарищиня эириш. 9 ъилддя. Ъ. 1. Анкара, 1978; Кафесоьлу И. Тцрк милли кцлтцрц. Истанбул, 1992.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALIQ


  1) гядим тцрклярдя галаны, йахуд сарайы ифадя едян термин. Илк дяфя Орхон-Йенисей абидяляриндя шящяр мянасында ишлядилмишдир. Уйьурларда бюйцк шящярляр “улуь балыг” (“бюйцк шящяр”) адланырды. Уйьур хаганы Мойан-Чорун [747–759] дюврцндя Орхон вя Селенга чайлары арасында чинли вя соьди бянналар Байбалыг ш.-ни инша етмишдиляр. Гарабаласагун ш.-нин диэяр ады Ордубалыг иди. Уйьур хаганлыьынын пайтахты Бешбалыг ш. олмушдур. Уйьурларын Йенэибалыг, Йангы-балыг, Ъанбалыг ш.-ляри дя мялумдур. Хязяр хаганлыьынын пайтахты Итил ш. щям дя Ханбалыг адланырды. Хаганын арвадынын игамятэащы Хатунбалыг ш.-ндя йерляширди. Б. термини сонралар монгол дилиня дя кечмишдир. Монгол мянбяляриндя шящярляр Б. термининин ъям формасында – балагат, йахуд балгат кими гейд олунмушдур. 2) Оьуз тцркляриндя палчыг мянасында ишлядилян термин. Тцрк шящярляриндя евляр, ясасян, чий кярпиъдян тикилирди.
  Яд.: Юэел Б. Тцрк кцлтцр тарищиня эириш. 9 ъилддя. Ъ. 1. Анкара, 1978; Кафесоьлу И. Тцрк милли кцлтцрц. Истанбул, 1992.

  BALIQ


  1) гядим тцрклярдя галаны, йахуд сарайы ифадя едян термин. Илк дяфя Орхон-Йенисей абидяляриндя шящяр мянасында ишлядилмишдир. Уйьурларда бюйцк шящярляр “улуь балыг” (“бюйцк шящяр”) адланырды. Уйьур хаганы Мойан-Чорун [747–759] дюврцндя Орхон вя Селенга чайлары арасында чинли вя соьди бянналар Байбалыг ш.-ни инша етмишдиляр. Гарабаласагун ш.-нин диэяр ады Ордубалыг иди. Уйьур хаганлыьынын пайтахты Бешбалыг ш. олмушдур. Уйьурларын Йенэибалыг, Йангы-балыг, Ъанбалыг ш.-ляри дя мялумдур. Хязяр хаганлыьынын пайтахты Итил ш. щям дя Ханбалыг адланырды. Хаганын арвадынын игамятэащы Хатунбалыг ш.-ндя йерляширди. Б. термини сонралар монгол дилиня дя кечмишдир. Монгол мянбяляриндя шящярляр Б. термининин ъям формасында – балагат, йахуд балгат кими гейд олунмушдур. 2) Оьуз тцркляриндя палчыг мянасында ишлядилян термин. Тцрк шящярляриндя евляр, ясасян, чий кярпиъдян тикилирди.
  Яд.: Юэел Б. Тцрк кцлтцр тарищиня эириш. 9 ъилддя. Ъ. 1. Анкара, 1978; Кафесоьлу И. Тцрк милли кцлтцрц. Истанбул, 1992.