Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BODOPAYA


  БОДОПÁЙА – Конбаун сцлалясиндян Бирма щакими [1782–1819]. Эениш ишьалчылыг сийасяти йеритмишдир. Онун щакимиййяти илляриндя Бирма дювляти чичяклянмя дюврцнц йашамышдыр. 1784 илдя Араканы тутмуш, 1785 илдя ону Бирманын яйалятиня чевирмишдир. 1785 илдян Сиамла мцщарибя апармышдыр. Узунмцддятли мцщарибяляр, сярт верэи сийасяти, чохсайлы иъбари бийарлар цсйанлара (1783 илдя Ашаьы Бирмада монларын чыхышы; 1794 илдя Араканда бюйцк цсйан) сябяб олмушдур. Цсйанлар Б. тяряфиндян амансызлыгла йатырылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BODOPAYA


  БОДОПÁЙА – Конбаун сцлалясиндян Бирма щакими [1782–1819]. Эениш ишьалчылыг сийасяти йеритмишдир. Онун щакимиййяти илляриндя Бирма дювляти чичяклянмя дюврцнц йашамышдыр. 1784 илдя Араканы тутмуш, 1785 илдя ону Бирманын яйалятиня чевирмишдир. 1785 илдян Сиамла мцщарибя апармышдыр. Узунмцддятли мцщарибяляр, сярт верэи сийасяти, чохсайлы иъбари бийарлар цсйанлара (1783 илдя Ашаьы Бирмада монларын чыхышы; 1794 илдя Араканда бюйцк цсйан) сябяб олмушдур. Цсйанлар Б. тяряфиндян амансызлыгла йатырылмышдыр.

  BODOPAYA


  БОДОПÁЙА – Конбаун сцлалясиндян Бирма щакими [1782–1819]. Эениш ишьалчылыг сийасяти йеритмишдир. Онун щакимиййяти илляриндя Бирма дювляти чичяклянмя дюврцнц йашамышдыр. 1784 илдя Араканы тутмуш, 1785 илдя ону Бирманын яйалятиня чевирмишдир. 1785 илдян Сиамла мцщарибя апармышдыр. Узунмцддятли мцщарибяляр, сярт верэи сийасяти, чохсайлы иъбари бийарлар цсйанлара (1783 илдя Ашаьы Бирмада монларын чыхышы; 1794 илдя Араканда бюйцк цсйан) сябяб олмушдур. Цсйанлар Б. тяряфиндян амансызлыгла йатырылмышдыр.