Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALIQ OVU ALƏTLƏRİ

  балыг овунда истифадя олунан гурулуш вя тяртибатлар. Б.о.а. мцхтялиф олур: торлу Б.о.а. (трал, кисяли тор, тяля тор), гармаглы Б.о.а. (тяля йемли тролл, йарус вя с.) вя балыг насослары. Б.о.а.-нин щазырланмасында тябии шяраитдя сцни гыъыгланманын (сяс, ишыг, кимйяви препарат вя с.) балыглара тясири нязяря алыныр. Алят нювцнцн сечилмяси ов шяраитиндян асылыдыр. Мяс., сых топландыьы йерлярдя балыьы трал вя кисяли торла овлайырлар, кифайят гядяр сыхлыг олмайан щалларда ися сцни балыг топланмасыны йарадан вя сонра онлары овлайан Б.о.а.-ндян истифадя едилир. Мцасир торлар, ясасян, синтетик материаллардан щазырланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALIQ OVU ALƏTLƏRİ

  балыг овунда истифадя олунан гурулуш вя тяртибатлар. Б.о.а. мцхтялиф олур: торлу Б.о.а. (трал, кисяли тор, тяля тор), гармаглы Б.о.а. (тяля йемли тролл, йарус вя с.) вя балыг насослары. Б.о.а.-нин щазырланмасында тябии шяраитдя сцни гыъыгланманын (сяс, ишыг, кимйяви препарат вя с.) балыглара тясири нязяря алыныр. Алят нювцнцн сечилмяси ов шяраитиндян асылыдыр. Мяс., сых топландыьы йерлярдя балыьы трал вя кисяли торла овлайырлар, кифайят гядяр сыхлыг олмайан щалларда ися сцни балыг топланмасыны йарадан вя сонра онлары овлайан Б.о.а.-ндян истифадя едилир. Мцасир торлар, ясасян, синтетик материаллардан щазырланыр.

  BALIQ OVU ALƏTLƏRİ

  балыг овунда истифадя олунан гурулуш вя тяртибатлар. Б.о.а. мцхтялиф олур: торлу Б.о.а. (трал, кисяли тор, тяля тор), гармаглы Б.о.а. (тяля йемли тролл, йарус вя с.) вя балыг насослары. Б.о.а.-нин щазырланмасында тябии шяраитдя сцни гыъыгланманын (сяс, ишыг, кимйяви препарат вя с.) балыглара тясири нязяря алыныр. Алят нювцнцн сечилмяси ов шяраитиндян асылыдыр. Мяс., сых топландыьы йерлярдя балыьы трал вя кисяли торла овлайырлар, кифайят гядяр сыхлыг олмайан щалларда ися сцни балыг топланмасыны йарадан вя сонра онлары овлайан Б.о.а.-ндян истифадя едилир. Мцасир торлар, ясасян, синтетик материаллардан щазырланыр.