Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOFORT ŞKALASI

  БÓФОРТ ШКАЛАСЫ – кцляйин йер сятщиндяки ъисимляря вя дянизин дальаланмасына олан тясириня эюря эцъцнц (сцрятини) тягриби мцяййян едян (бал иля) шярти шкала. Илк дяфя 1806 илдя инэилис адмиралы Ф. Бофорт тяряфиндян тяклиф олунмушдур. Б.ш.-ндан дяниз навигасийасында эениш истифадя едилир. Ашаьыдакы ъядвялдя 1963 илдя Бейнялхалг Метеоролоэийа Тяшкилаты тяряфиндян гябул олунмуш Б.ш. верилир. 

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOFORT ŞKALASI

  БÓФОРТ ШКАЛАСЫ – кцляйин йер сятщиндяки ъисимляря вя дянизин дальаланмасына олан тясириня эюря эцъцнц (сцрятини) тягриби мцяййян едян (бал иля) шярти шкала. Илк дяфя 1806 илдя инэилис адмиралы Ф. Бофорт тяряфиндян тяклиф олунмушдур. Б.ш.-ндан дяниз навигасийасында эениш истифадя едилир. Ашаьыдакы ъядвялдя 1963 илдя Бейнялхалг Метеоролоэийа Тяшкилаты тяряфиндян гябул олунмуш Б.ш. верилир. 

   

  BOFORT ŞKALASI

  БÓФОРТ ШКАЛАСЫ – кцляйин йер сятщиндяки ъисимляря вя дянизин дальаланмасына олан тясириня эюря эцъцнц (сцрятини) тягриби мцяййян едян (бал иля) шярти шкала. Илк дяфя 1806 илдя инэилис адмиралы Ф. Бофорт тяряфиндян тяклиф олунмушдур. Б.ш.-ндан дяниз навигасийасында эениш истифадя едилир. Ашаьыдакы ъядвялдя 1963 илдя Бейнялхалг Метеоролоэийа Тяшкилаты тяряфиндян гябул олунмуш Б.ш. верилир.