Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOĞAZ


  БОЬАЗ – дцнйа океанында щяр щансы ики гуру щиссяни (материкляри, адалары, материкля аданы) бир-бириндян айыран вя ики су щювзясини бирляшдирян, нисбятян енсиз су сащяси. Б.-лар океанлары (Маэеллан, Дрейк), дянизляри (Босфор, Дарданел), дянизля океаны (Ла-Манш, Ъябялцттариг), океан вя дянизлярин айры-айры щиссялярини (Мозамбик, Шимали Кваркен) бирляшдирир. Б.-ын щидроложи режими ондакы су мцбадилясиндян, онун узунлуьундан, ениндян вя дяринлийиндян асылыдыр. Б.-ларын ян узуну Мозамбик (тягр. 1670 км), ян енлиси (950 км) вя дярини (5840 м) Дрейкдир. Ики эюл, йахуд эюлцн айры-айры щиссяляри арасында да Б. олур (Бюйцк Эюлляр системиндя Мичиган вя Щурон эюлляри арасында Макинак Б.).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOĞAZ


  БОЬАЗ – дцнйа океанында щяр щансы ики гуру щиссяни (материкляри, адалары, материкля аданы) бир-бириндян айыран вя ики су щювзясини бирляшдирян, нисбятян енсиз су сащяси. Б.-лар океанлары (Маэеллан, Дрейк), дянизляри (Босфор, Дарданел), дянизля океаны (Ла-Манш, Ъябялцттариг), океан вя дянизлярин айры-айры щиссялярини (Мозамбик, Шимали Кваркен) бирляшдирир. Б.-ын щидроложи режими ондакы су мцбадилясиндян, онун узунлуьундан, ениндян вя дяринлийиндян асылыдыр. Б.-ларын ян узуну Мозамбик (тягр. 1670 км), ян енлиси (950 км) вя дярини (5840 м) Дрейкдир. Ики эюл, йахуд эюлцн айры-айры щиссяляри арасында да Б. олур (Бюйцк Эюлляр системиндя Мичиган вя Щурон эюлляри арасында Макинак Б.).

  BOĞAZ


  БОЬАЗ – дцнйа океанында щяр щансы ики гуру щиссяни (материкляри, адалары, материкля аданы) бир-бириндян айыран вя ики су щювзясини бирляшдирян, нисбятян енсиз су сащяси. Б.-лар океанлары (Маэеллан, Дрейк), дянизляри (Босфор, Дарданел), дянизля океаны (Ла-Манш, Ъябялцттариг), океан вя дянизлярин айры-айры щиссялярини (Мозамбик, Шимали Кваркен) бирляшдирир. Б.-ын щидроложи режими ондакы су мцбадилясиндян, онун узунлуьундан, ениндян вя дяринлийиндян асылыдыр. Б.-ларын ян узуну Мозамбик (тягр. 1670 км), ян енлиси (950 км) вя дярини (5840 м) Дрейкдир. Ики эюл, йахуд эюлцн айры-айры щиссяляри арасында да Б. олур (Бюйцк Эюлляр системиндя Мичиган вя Щурон эюлляри арасында Макинак Б.).