Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOKARO


  БОКÁРО, Бокаро-Стил-Сити – Щиндистанынын шм.-ында, Ъаркщанд штатында шящяр. Ящ. 418,5 мин (2005). Чщота-Нагпур платосунда, Бокаро чайы сащилиндя, инкишаф етмиш кюмцр щасилаты, аьыр сянайе вя кимйа сянайеси р-нунда йерляшир. 1960–70-ъи иллярдя металлурэийа комбинатынын ятрафында мейдана эялмишдир. Нягл. говшаьы. Дещли ачыг мяктябинин шюбяси, китабхана, Ъ. Нещру ад. Биоложи парк вар.

                      Бокаро. Ъащаннатщи мябяди.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOKARO


  БОКÁРО, Бокаро-Стил-Сити – Щиндистанынын шм.-ында, Ъаркщанд штатында шящяр. Ящ. 418,5 мин (2005). Чщота-Нагпур платосунда, Бокаро чайы сащилиндя, инкишаф етмиш кюмцр щасилаты, аьыр сянайе вя кимйа сянайеси р-нунда йерляшир. 1960–70-ъи иллярдя металлурэийа комбинатынын ятрафында мейдана эялмишдир. Нягл. говшаьы. Дещли ачыг мяктябинин шюбяси, китабхана, Ъ. Нещру ад. Биоложи парк вар.

                      Бокаро. Ъащаннатщи мябяди.


  BOKARO


  БОКÁРО, Бокаро-Стил-Сити – Щиндистанынын шм.-ында, Ъаркщанд штатында шящяр. Ящ. 418,5 мин (2005). Чщота-Нагпур платосунда, Бокаро чайы сащилиндя, инкишаф етмиш кюмцр щасилаты, аьыр сянайе вя кимйа сянайеси р-нунда йерляшир. 1960–70-ъи иллярдя металлурэийа комбинатынын ятрафында мейдана эялмишдир. Нягл. говшаьы. Дещли ачыг мяктябинин шюбяси, китабхана, Ъ. Нещру ад. Биоложи парк вар.

                      Бокаро. Ъащаннатщи мябяди.