Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOKER-TAXTİT

  БОКÉР-ТАХТИТ – Мяркязи Неэева йцксяклийиндя (Исраил) Цст Палеолит дюврцнцн яввялляриня, бязи гянаятляря эюря, щямчинин Орта Палеолит дюврцнцн сонларына аид чохтябягяли дцшярэя. 1980-ъы иллярин яввялляриндя Исраил археологлары А. Маркс, П. Волкман, П. Голдберг тяряфиндян тядгиг олунмушдур. 4 мядяни тябягя мцяййянляшдирилмишдир (47 000±9000 иллярдян 33105±4100 иллярядяк). 1–2-ъи тябягяляр цчцн ямир (Йахын Шярг цчцн типик олан) вя леваллуа тийяляри, чохсайлы гашовлар сяъиййявидир. Нуклеусларын формасы вя с. яламятляр Б.-Т.-ин бу тябягяляринин индустрийасыны Мяркязи вя Шярги Авропанын Орта Палеолитдян Цст Палеолитя кечид дюврц абидяляри иля уйьунлашдырмаьа вя Йахын Шярги инновасийалар мянбяйи кими нязярдян кечирмяйя имкан верир. 4-ъц тябягядян тапылан, лювщяшякилли парчалама техникасы иля щазырланан вя Цст Палеолит дюврц цчцн сяъиййяви олан тийялярин вя гашовларын цстцнлцк тяшкил етдийи ямяк алятляри йерли индустрийанын Ащмариан типиня аиддир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOKER-TAXTİT

  БОКÉР-ТАХТИТ – Мяркязи Неэева йцксяклийиндя (Исраил) Цст Палеолит дюврцнцн яввялляриня, бязи гянаятляря эюря, щямчинин Орта Палеолит дюврцнцн сонларына аид чохтябягяли дцшярэя. 1980-ъы иллярин яввялляриндя Исраил археологлары А. Маркс, П. Волкман, П. Голдберг тяряфиндян тядгиг олунмушдур. 4 мядяни тябягя мцяййянляшдирилмишдир (47 000±9000 иллярдян 33105±4100 иллярядяк). 1–2-ъи тябягяляр цчцн ямир (Йахын Шярг цчцн типик олан) вя леваллуа тийяляри, чохсайлы гашовлар сяъиййявидир. Нуклеусларын формасы вя с. яламятляр Б.-Т.-ин бу тябягяляринин индустрийасыны Мяркязи вя Шярги Авропанын Орта Палеолитдян Цст Палеолитя кечид дюврц абидяляри иля уйьунлашдырмаьа вя Йахын Шярги инновасийалар мянбяйи кими нязярдян кечирмяйя имкан верир. 4-ъц тябягядян тапылан, лювщяшякилли парчалама техникасы иля щазырланан вя Цст Палеолит дюврц цчцн сяъиййяви олан тийялярин вя гашовларын цстцнлцк тяшкил етдийи ямяк алятляри йерли индустрийанын Ащмариан типиня аиддир.

  BOKER-TAXTİT

  БОКÉР-ТАХТИТ – Мяркязи Неэева йцксяклийиндя (Исраил) Цст Палеолит дюврцнцн яввялляриня, бязи гянаятляря эюря, щямчинин Орта Палеолит дюврцнцн сонларына аид чохтябягяли дцшярэя. 1980-ъы иллярин яввялляриндя Исраил археологлары А. Маркс, П. Волкман, П. Голдберг тяряфиндян тядгиг олунмушдур. 4 мядяни тябягя мцяййянляшдирилмишдир (47 000±9000 иллярдян 33105±4100 иллярядяк). 1–2-ъи тябягяляр цчцн ямир (Йахын Шярг цчцн типик олан) вя леваллуа тийяляри, чохсайлы гашовлар сяъиййявидир. Нуклеусларын формасы вя с. яламятляр Б.-Т.-ин бу тябягяляринин индустрийасыны Мяркязи вя Шярги Авропанын Орта Палеолитдян Цст Палеолитя кечид дюврц абидяляри иля уйьунлашдырмаьа вя Йахын Шярги инновасийалар мянбяйи кими нязярдян кечирмяйя имкан верир. 4-ъц тябягядян тапылан, лювщяшякилли парчалама техникасы иля щазырланан вя Цст Палеолит дюврц цчцн сяъиййяви олан тийялярин вя гашовларын цстцнлцк тяшкил етдийи ямяк алятляри йерли индустрийанын Ащмариан типиня аиддир.