Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOKXORİS

  БÓКХОРИС (йун. Βόκχορις, Гядим Мисир дилиндя Бекенрене ф) – Мисир фирону [е.я. 732–726]. Саис щакими Тефнахтын оьлу, ХХЫВ сцлалянин йеэаня нцмайяндяси. Б. йалныз Шимали Мисирдя щюкмранлыг етмишдир. Антик яняняйя эюря, Б. азад мисирлилярин боръа эюря гула чеврилмясини йасаглайан гануну гябул едян мцдрик щаким олмушдур. Рявайятя ясасян, бу ганун Солонун ислащатларына тясир эюстярмишдир. Манефон Б.-ин юз сарайында кушилярин щакими Шабака тяряфиндян дири-дири йандырылдыьыны гейд едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOKXORİS

  БÓКХОРИС (йун. Βόκχορις, Гядим Мисир дилиндя Бекенрене ф) – Мисир фирону [е.я. 732–726]. Саис щакими Тефнахтын оьлу, ХХЫВ сцлалянин йеэаня нцмайяндяси. Б. йалныз Шимали Мисирдя щюкмранлыг етмишдир. Антик яняняйя эюря, Б. азад мисирлилярин боръа эюря гула чеврилмясини йасаглайан гануну гябул едян мцдрик щаким олмушдур. Рявайятя ясасян, бу ганун Солонун ислащатларына тясир эюстярмишдир. Манефон Б.-ин юз сарайында кушилярин щакими Шабака тяряфиндян дири-дири йандырылдыьыны гейд едир.

  BOKXORİS

  БÓКХОРИС (йун. Βόκχορις, Гядим Мисир дилиндя Бекенрене ф) – Мисир фирону [е.я. 732–726]. Саис щакими Тефнахтын оьлу, ХХЫВ сцлалянин йеэаня нцмайяндяси. Б. йалныз Шимали Мисирдя щюкмранлыг етмишдир. Антик яняняйя эюря, Б. азад мисирлилярин боръа эюря гула чеврилмясини йасаглайан гануну гябул едян мцдрик щаким олмушдур. Рявайятя ясасян, бу ганун Солонун ислащатларына тясир эюстярмишдир. Манефон Б.-ин юз сарайында кушилярин щакими Шабака тяряфиндян дири-дири йандырылдыьыны гейд едир.