Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOKSBURQ

  БÓКСБУРГ – ЪАР-да, Гаутенг яйалятиндя шящяр. Ящ. 445 мин (2005). Витва- терсранд филиз р-нунун ш.-индя, 1600 м йцксякликдядир. 1887 илдя салынмыш, 1903 илдян шящяр статусуну алмышдыр. Гызыл щасилаты сянайеси мяркязидир. Машынгайырма (д.й. вагонлары, локомотивляр, релс аваданлыьы), електрон вя електротехника сянайеси мцяссисяляри вар. 1887 илдя салынмышдыр, 1903 илдя шящяр статусу алмышдыр.

                                       Боксбург шящяриндян эюрцнцш.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOKSBURQ

  БÓКСБУРГ – ЪАР-да, Гаутенг яйалятиндя шящяр. Ящ. 445 мин (2005). Витва- терсранд филиз р-нунун ш.-индя, 1600 м йцксякликдядир. 1887 илдя салынмыш, 1903 илдян шящяр статусуну алмышдыр. Гызыл щасилаты сянайеси мяркязидир. Машынгайырма (д.й. вагонлары, локомотивляр, релс аваданлыьы), електрон вя електротехника сянайеси мцяссисяляри вар. 1887 илдя салынмышдыр, 1903 илдя шящяр статусу алмышдыр.

                                       Боксбург шящяриндян эюрцнцш.


  BOKSBURQ

  БÓКСБУРГ – ЪАР-да, Гаутенг яйалятиндя шящяр. Ящ. 445 мин (2005). Витва- терсранд филиз р-нунун ш.-индя, 1600 м йцксякликдядир. 1887 илдя салынмыш, 1903 илдян шящяр статусуну алмышдыр. Гызыл щасилаты сянайеси мяркязидир. Машынгайырма (д.й. вагонлары, локомотивляр, релс аваданлыьы), електрон вя електротехника сянайеси мцяссисяляри вар. 1887 илдя салынмышдыр, 1903 илдя шящяр статусу алмышдыр.

                                       Боксбург шящяриндян эюрцнцш.