Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDİNOV Əhməd Şahvələd oğlu 

  АБДИНОВ Ящмяд Шащвяляд оьлу (д. 30.5.1945, Ордубад р-нунун Бещруд к.) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1979), проф. (1981). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1968). Азярб. Респ. Тящсил назиринин мцавини олмушдур (1993–2000). 1992 илдян БДУ-нун физики електроника кафедрасынын мцдирдир. Тядгигатлары гызмар електронларын термо-фотоелектрик вя Бенедикс еффектляринин, низамсыз кристалларда гызмар електрон просесляринин, лайлы кристалларда йаддаш вя аномал фотокечириъилик щадисяляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. 250-дян артыг елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDİNOV Əhməd Şahvələd oğlu 

  АБДИНОВ Ящмяд Шащвяляд оьлу (д. 30.5.1945, Ордубад р-нунун Бещруд к.) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1979), проф. (1981). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1968). Азярб. Респ. Тящсил назиринин мцавини олмушдур (1993–2000). 1992 илдян БДУ-нун физики електроника кафедрасынын мцдирдир. Тядгигатлары гызмар електронларын термо-фотоелектрик вя Бенедикс еффектляринин, низамсыз кристалларда гызмар електрон просесляринин, лайлы кристалларда йаддаш вя аномал фотокечириъилик щадисяляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. 250-дян артыг елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  ABDİNOV Əhməd Şahvələd oğlu 

  АБДИНОВ Ящмяд Шащвяляд оьлу (д. 30.5.1945, Ордубад р-нунун Бещруд к.) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1979), проф. (1981). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1968). Азярб. Респ. Тящсил назиринин мцавини олмушдур (1993–2000). 1992 илдян БДУ-нун физики електроника кафедрасынын мцдирдир. Тядгигатлары гызмар електронларын термо-фотоелектрик вя Бенедикс еффектляринин, низамсыз кристалларда гызмар електрон просесляринин, лайлы кристалларда йаддаш вя аномал фотокечириъилик щадисяляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. 250-дян артыг елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.