Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ASSOSİASİYA, hüquqda

  АССОСИÁСИЙА, щцгугда – гейрикоммерсийа тяшкилатынын тяшкилати-щцгуги формасы. Коммерсийа тяшкилатлары сащибкарлыг фяалиййятлярини ялагяляндирмяк мягсядиля,  щямчинин  цмуми  ямлак  марагларыны тямсил вя мцдафия етмяк цчцн юз  араларында  мцгавиля  баьламагла  гейри-коммерсийа характерли А. вя йа иттифаг йарада  биляр.  Иътимаи  вя  диэяр  гейрикоммерсийа тяшкилатларынын, щямчинин мцяссисялярин А.-ларда бирляшмяси мцмкцндцр. А.-нын цзвляри юз мцстягилликлярини вя щцгуги шяхс щцгугларыны горуйуб сахлайырлар. А. юз цзвляринин ющдяликляриня эюря ъавабдещлик дашымыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ASSOSİASİYA, hüquqda

  АССОСИÁСИЙА, щцгугда – гейрикоммерсийа тяшкилатынын тяшкилати-щцгуги формасы. Коммерсийа тяшкилатлары сащибкарлыг фяалиййятлярини ялагяляндирмяк мягсядиля,  щямчинин  цмуми  ямлак  марагларыны тямсил вя мцдафия етмяк цчцн юз  араларында  мцгавиля  баьламагла  гейри-коммерсийа характерли А. вя йа иттифаг йарада  биляр.  Иътимаи  вя  диэяр  гейрикоммерсийа тяшкилатларынын, щямчинин мцяссисялярин А.-ларда бирляшмяси мцмкцндцр. А.-нын цзвляри юз мцстягилликлярини вя щцгуги шяхс щцгугларыны горуйуб сахлайырлар. А. юз цзвляринин ющдяликляриня эюря ъавабдещлик дашымыр.

  ASSOSİASİYA, hüquqda

  АССОСИÁСИЙА, щцгугда – гейрикоммерсийа тяшкилатынын тяшкилати-щцгуги формасы. Коммерсийа тяшкилатлары сащибкарлыг фяалиййятлярини ялагяляндирмяк мягсядиля,  щямчинин  цмуми  ямлак  марагларыны тямсил вя мцдафия етмяк цчцн юз  араларында  мцгавиля  баьламагла  гейри-коммерсийа характерли А. вя йа иттифаг йарада  биляр.  Иътимаи  вя  диэяр  гейрикоммерсийа тяшкилатларынын, щямчинин мцяссисялярин А.-ларда бирляшмяси мцмкцндцр. А.-нын цзвляри юз мцстягилликлярини вя щцгуги шяхс щцгугларыны горуйуб сахлайырлар. А. юз цзвляринин ющдяликляриня эюря ъавабдещлик дашымыр.