Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOQDO-ULA

  БÓГДО-ÚЛА, Б о г д о-О л а – Чиндя, Шярги Тйаншанда силсиля. Енлик истигамятиндя тягр. 300 км мясафядя узаныр. Шм.-дан Ъунгарийа дцзянлийи, ъ.-дан Турфан чюкяклийи иля ящатялянир. Щцнд. 5445 м-я-дяк (Богдо-Ула д.). Ясасян, Кембрийягядярки вя Палеозой сцхурларындан тяшкил олунмушдур. Йамаълары дикдир, бир чох зирвяляри алп типлидир. Бузлаглар вя даими гар вар. Йамаъларынын ашаьы щиссясиндя сящра вя чюл ландшафты цстцнлцк тяшкил едир; 1700–2900 м йцксякликлярдя чямян вя ийняйарпаглы мешяляр (хцсусиля шм. йамаъларында), 2900–3700 м йцксякликдя коллуглар вя алп чямянляри йайылмышдыр; даща йухарыда нивал гуршагдыр.

                            Богдо-Ула силсиляси. Тйанчи эюлц.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOQDO-ULA

  БÓГДО-ÚЛА, Б о г д о-О л а – Чиндя, Шярги Тйаншанда силсиля. Енлик истигамятиндя тягр. 300 км мясафядя узаныр. Шм.-дан Ъунгарийа дцзянлийи, ъ.-дан Турфан чюкяклийи иля ящатялянир. Щцнд. 5445 м-я-дяк (Богдо-Ула д.). Ясасян, Кембрийягядярки вя Палеозой сцхурларындан тяшкил олунмушдур. Йамаълары дикдир, бир чох зирвяляри алп типлидир. Бузлаглар вя даими гар вар. Йамаъларынын ашаьы щиссясиндя сящра вя чюл ландшафты цстцнлцк тяшкил едир; 1700–2900 м йцксякликлярдя чямян вя ийняйарпаглы мешяляр (хцсусиля шм. йамаъларында), 2900–3700 м йцксякликдя коллуглар вя алп чямянляри йайылмышдыр; даща йухарыда нивал гуршагдыр.

                            Богдо-Ула силсиляси. Тйанчи эюлц.

  BOQDO-ULA

  БÓГДО-ÚЛА, Б о г д о-О л а – Чиндя, Шярги Тйаншанда силсиля. Енлик истигамятиндя тягр. 300 км мясафядя узаныр. Шм.-дан Ъунгарийа дцзянлийи, ъ.-дан Турфан чюкяклийи иля ящатялянир. Щцнд. 5445 м-я-дяк (Богдо-Ула д.). Ясасян, Кембрийягядярки вя Палеозой сцхурларындан тяшкил олунмушдур. Йамаълары дикдир, бир чох зирвяляри алп типлидир. Бузлаглар вя даими гар вар. Йамаъларынын ашаьы щиссясиндя сящра вя чюл ландшафты цстцнлцк тяшкил едир; 1700–2900 м йцксякликлярдя чямян вя ийняйарпаглы мешяляр (хцсусиля шм. йамаъларында), 2900–3700 м йцксякликдя коллуглар вя алп чямянляри йайылмышдыр; даща йухарыда нивал гуршагдыр.

                            Богдо-Ула силсиляси. Тйанчи эюлц.