Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALIQYETİŞDİRMƏ

  БАЛЫГЙЕТИШДИРМЯ, балыгчылыг – тябии су щювзяляриндя балыг ещтийатыны артыран, балыгларын кейфиййятини йахшылашдыран вя сцни эюллярдя балыгчохалдан тясяррцфат сащяси. Б. тядбирляринин биоложи ясасларыны, щямчинин гиймятли балыг нювляринин чохалдылмасы вя йетишдирилмяси техникасыны юйрянир. Тябии су щювзяли Б. тясяррцфатларында зярури мелиорасийа ишляри эюрцлмякля (балыгларын чохалдыьы вя бюйцдцйц тябии шяраит йахшылашдырылыр, онларын кцрц тюкдцйц йерлярдя сабит су режими йарадылыр вя с.) сцни балыгчохалтма тядбирляри щяйата кечирилир (гиймятли балыглар чохалдылыр, онларын нювляри йахшылашдырылыр вя йени балыг нювляри йетишдирилир).
  Щазырда Азярб.-да 12 Б. мцяссисяси фяалиййят эюстярир. Онларын 4-ц (Ширван нярябалыгартырма з-ду, Кцраьзы нярябалыгартырма з-ду, Кцр-тяърцби нярябалыгартырма з-ду, Хыллы нярябалыгартырма з-ду) няря ъинсли балыгларын, 3-ц (Чай-кянд гызылбалыгартырма з-ду, Д. Йусифов ад. гызылбалыгартырма з-ду вя Азярб. Тяърцби Дяниз Балыгартырма з-ду) гызылбалыгларын, 5 мцяссисяси ися (Товуз балыгартырма тясяррцфаты, Варвара балыгартырма вя балыгйетишдирмя з-ду, Кичик Гызылаьаъбалы-гартырма тясяррцфаты, Йеникянд балыгартырма вя мелиорасийа тясяррцфаты, Дявячи балыгартырма мянтягяси) чякикимилярин кюрпяляринин артырылмасыны, йетишдирилмясини вя мелиорасийа тядбирляринин йериня йетирилмясини щяйата кечирир. 2010 илдя бу мцяссисялярдя 439,47 млн. ядяд балыг кюрпяси, о ъцмлядян 1,522 млн. ядяд нярякимиляр, 173,61 мин ядяд гызылбалыг, 432,08 млн. ядяд чякикимиляр, 5,75 млн. ядяд аь амур (битки иля гидаланан) сцни вя тябии йолла артырылмыш, тябии су щювзяляриня бурахылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALIQYETİŞDİRMƏ

  БАЛЫГЙЕТИШДИРМЯ, балыгчылыг – тябии су щювзяляриндя балыг ещтийатыны артыран, балыгларын кейфиййятини йахшылашдыран вя сцни эюллярдя балыгчохалдан тясяррцфат сащяси. Б. тядбирляринин биоложи ясасларыны, щямчинин гиймятли балыг нювляринин чохалдылмасы вя йетишдирилмяси техникасыны юйрянир. Тябии су щювзяли Б. тясяррцфатларында зярури мелиорасийа ишляри эюрцлмякля (балыгларын чохалдыьы вя бюйцдцйц тябии шяраит йахшылашдырылыр, онларын кцрц тюкдцйц йерлярдя сабит су режими йарадылыр вя с.) сцни балыгчохалтма тядбирляри щяйата кечирилир (гиймятли балыглар чохалдылыр, онларын нювляри йахшылашдырылыр вя йени балыг нювляри йетишдирилир).
  Щазырда Азярб.-да 12 Б. мцяссисяси фяалиййят эюстярир. Онларын 4-ц (Ширван нярябалыгартырма з-ду, Кцраьзы нярябалыгартырма з-ду, Кцр-тяърцби нярябалыгартырма з-ду, Хыллы нярябалыгартырма з-ду) няря ъинсли балыгларын, 3-ц (Чай-кянд гызылбалыгартырма з-ду, Д. Йусифов ад. гызылбалыгартырма з-ду вя Азярб. Тяърцби Дяниз Балыгартырма з-ду) гызылбалыгларын, 5 мцяссисяси ися (Товуз балыгартырма тясяррцфаты, Варвара балыгартырма вя балыгйетишдирмя з-ду, Кичик Гызылаьаъбалы-гартырма тясяррцфаты, Йеникянд балыгартырма вя мелиорасийа тясяррцфаты, Дявячи балыгартырма мянтягяси) чякикимилярин кюрпяляринин артырылмасыны, йетишдирилмясини вя мелиорасийа тядбирляринин йериня йетирилмясини щяйата кечирир. 2010 илдя бу мцяссисялярдя 439,47 млн. ядяд балыг кюрпяси, о ъцмлядян 1,522 млн. ядяд нярякимиляр, 173,61 мин ядяд гызылбалыг, 432,08 млн. ядяд чякикимиляр, 5,75 млн. ядяд аь амур (битки иля гидаланан) сцни вя тябии йолла артырылмыш, тябии су щювзяляриня бурахылмышдыр.

  BALIQYETİŞDİRMƏ

  БАЛЫГЙЕТИШДИРМЯ, балыгчылыг – тябии су щювзяляриндя балыг ещтийатыны артыран, балыгларын кейфиййятини йахшылашдыран вя сцни эюллярдя балыгчохалдан тясяррцфат сащяси. Б. тядбирляринин биоложи ясасларыны, щямчинин гиймятли балыг нювляринин чохалдылмасы вя йетишдирилмяси техникасыны юйрянир. Тябии су щювзяли Б. тясяррцфатларында зярури мелиорасийа ишляри эюрцлмякля (балыгларын чохалдыьы вя бюйцдцйц тябии шяраит йахшылашдырылыр, онларын кцрц тюкдцйц йерлярдя сабит су режими йарадылыр вя с.) сцни балыгчохалтма тядбирляри щяйата кечирилир (гиймятли балыглар чохалдылыр, онларын нювляри йахшылашдырылыр вя йени балыг нювляри йетишдирилир).
  Щазырда Азярб.-да 12 Б. мцяссисяси фяалиййят эюстярир. Онларын 4-ц (Ширван нярябалыгартырма з-ду, Кцраьзы нярябалыгартырма з-ду, Кцр-тяърцби нярябалыгартырма з-ду, Хыллы нярябалыгартырма з-ду) няря ъинсли балыгларын, 3-ц (Чай-кянд гызылбалыгартырма з-ду, Д. Йусифов ад. гызылбалыгартырма з-ду вя Азярб. Тяърцби Дяниз Балыгартырма з-ду) гызылбалыгларын, 5 мцяссисяси ися (Товуз балыгартырма тясяррцфаты, Варвара балыгартырма вя балыгйетишдирмя з-ду, Кичик Гызылаьаъбалы-гартырма тясяррцфаты, Йеникянд балыгартырма вя мелиорасийа тясяррцфаты, Дявячи балыгартырма мянтягяси) чякикимилярин кюрпяляринин артырылмасыны, йетишдирилмясини вя мелиорасийа тядбирляринин йериня йетирилмясини щяйата кечирир. 2010 илдя бу мцяссисялярдя 439,47 млн. ядяд балыг кюрпяси, о ъцмлядян 1,522 млн. ядяд нярякимиляр, 173,61 мин ядяд гызылбалыг, 432,08 млн. ядяд чякикимиляр, 5,75 млн. ядяд аь амур (битки иля гидаланан) сцни вя тябии йолла артырылмыш, тябии су щювзяляриня бурахылмышдыр.