Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOQNOR-RİCİS

  БÓГНОР-РИЪИС (Боэнор Реэис) – Б. Британийада сащилйаны иглим курорту. Ла-Манш боьазынын сащилиндя, Брайтон курортундан г.-дя,Портсмут ш.-ндян ш.-дя йерляшир. Мцлайим дяниз иглими (йанварын орта темп-ру тягр. 5°Ъ, ийулун 16°Ъ; йаьынтылар илдя 700 мм), илыг дянизи вя нарынгумлу чимярликляри вар. Тяняффцс органларынын вярям мяншяли олмайан хястяликляри мцалиъя олунур. Йелкянли гайыг идманы мяркязидир.


                                   Богнор-Риъис чимярликляри.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOQNOR-RİCİS

  БÓГНОР-РИЪИС (Боэнор Реэис) – Б. Британийада сащилйаны иглим курорту. Ла-Манш боьазынын сащилиндя, Брайтон курортундан г.-дя,Портсмут ш.-ндян ш.-дя йерляшир. Мцлайим дяниз иглими (йанварын орта темп-ру тягр. 5°Ъ, ийулун 16°Ъ; йаьынтылар илдя 700 мм), илыг дянизи вя нарынгумлу чимярликляри вар. Тяняффцс органларынын вярям мяншяли олмайан хястяликляри мцалиъя олунур. Йелкянли гайыг идманы мяркязидир.


                                   Богнор-Риъис чимярликляри.

  BOQNOR-RİCİS

  БÓГНОР-РИЪИС (Боэнор Реэис) – Б. Британийада сащилйаны иглим курорту. Ла-Манш боьазынын сащилиндя, Брайтон курортундан г.-дя,Портсмут ш.-ндян ш.-дя йерляшир. Мцлайим дяниз иглими (йанварын орта темп-ру тягр. 5°Ъ, ийулун 16°Ъ; йаьынтылар илдя 700 мм), илыг дянизи вя нарынгумлу чимярликляри вар. Тяняффцс органларынын вярям мяншяли олмайан хястяликляри мцалиъя олунур. Йелкянли гайыг идманы мяркязидир.


                                   Богнор-Риъис чимярликляри.