Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ASTAXİN

  АСТАХИН   Витали   Владимирович   (д.2. 2.1951, Бакы) – Азярб. мусигичиси, тромбончалан. Азярб. Респ. халг артисти (2005). Бакы Мусиги Техникумуну битирмишдир (1973). Азярб. Академик Опера вя Балет Театрынын симфоник оркестриндя  (1969–73; 1978– 86) вя М.  Магомайев ад. Азярб. Дювлят Филармонийасынын естрада оркестриндя (1973–78) фяалиййят эюстярмишдир. 1986 илдян Ц. Щаъыбяйли ад. Азярб. Дювлят Симфоник Оркестринин тромбончаланлар групунун консертмейстеридир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ASTAXİN

  АСТАХИН   Витали   Владимирович   (д.2. 2.1951, Бакы) – Азярб. мусигичиси, тромбончалан. Азярб. Респ. халг артисти (2005). Бакы Мусиги Техникумуну битирмишдир (1973). Азярб. Академик Опера вя Балет Театрынын симфоник оркестриндя  (1969–73; 1978– 86) вя М.  Магомайев ад. Азярб. Дювлят Филармонийасынын естрада оркестриндя (1973–78) фяалиййят эюстярмишдир. 1986 илдян Ц. Щаъыбяйли ад. Азярб. Дювлят Симфоник Оркестринин тромбончаланлар групунун консертмейстеридир.

  ASTAXİN

  АСТАХИН   Витали   Владимирович   (д.2. 2.1951, Бакы) – Азярб. мусигичиси, тромбончалан. Азярб. Респ. халг артисти (2005). Бакы Мусиги Техникумуну битирмишдир (1973). Азярб. Академик Опера вя Балет Театрынын симфоник оркестриндя  (1969–73; 1978– 86) вя М.  Магомайев ад. Азярб. Дювлят Филармонийасынын естрада оркестриндя (1973–78) фяалиййят эюстярмишдир. 1986 илдян Ц. Щаъыбяйли ад. Азярб. Дювлят Симфоник Оркестринин тромбончаланлар групунун консертмейстеридир.