Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BIDQOŞ KANALI

  Полшада эямичилик каналы. Висла вя Одра чайларыны бирляшдирир. 1772 илдя чякилмишдир. Уз. тягр. 25 км, дяринлийи 2,5 м-я гядярдир. 6 кичик шлцзц вар. 400 т-луг баржалар цчцн йарарлыдыр. Б.к. васитясиля тахыл, эцбря, мешя материаллары дашыныр. Ясас порту Быдгошдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BIDQOŞ KANALI

  Полшада эямичилик каналы. Висла вя Одра чайларыны бирляшдирир. 1772 илдя чякилмишдир. Уз. тягр. 25 км, дяринлийи 2,5 м-я гядярдир. 6 кичик шлцзц вар. 400 т-луг баржалар цчцн йарарлыдыр. Б.к. васитясиля тахыл, эцбря, мешя материаллары дашыныр. Ясас порту Быдгошдур.

  BIDQOŞ KANALI

  Полшада эямичилик каналы. Висла вя Одра чайларыны бирляшдирир. 1772 илдя чякилмишдир. Уз. тягр. 25 км, дяринлийи 2,5 м-я гядярдир. 6 кичик шлцзц вар. 400 т-луг баржалар цчцн йарарлыдыр. Б.к. васитясиля тахыл, эцбря, мешя материаллары дашыныр. Ясас порту Быдгошдур.