Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOLA


  БÓЛА (исп. шар мянасындадыр) – ибтидаи ов силащы; узун гайыша баьланан бир вя йа бир нечя дашдан ибарят иди. Овчу Б.-ны башы цзяриндя щярляйиб еля атырды ки, гайыш гачан щейванын айагларына долашырды. Мустйе дюврцндян мялум олан шар шяклиндя йонулмуш дашлар Б. щесаб олунур. Патагонийа пампасында мяскунлашан щиндилярин (теуелчеляр, арауканлар вя б.) ясас силащы иди. Сибирин шм.-ш.-индя вя Американын шм.-г.-индя йашайан халглар (чукчалар, ескимослар вя б.) гуш овламаг мягсядиля гуш Б.-сындан истифадя едирдиляр. 


  Бола.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOLA


  БÓЛА (исп. шар мянасындадыр) – ибтидаи ов силащы; узун гайыша баьланан бир вя йа бир нечя дашдан ибарят иди. Овчу Б.-ны башы цзяриндя щярляйиб еля атырды ки, гайыш гачан щейванын айагларына долашырды. Мустйе дюврцндян мялум олан шар шяклиндя йонулмуш дашлар Б. щесаб олунур. Патагонийа пампасында мяскунлашан щиндилярин (теуелчеляр, арауканлар вя б.) ясас силащы иди. Сибирин шм.-ш.-индя вя Американын шм.-г.-индя йашайан халглар (чукчалар, ескимослар вя б.) гуш овламаг мягсядиля гуш Б.-сындан истифадя едирдиляр. 


  Бола.

  BOLA


  БÓЛА (исп. шар мянасындадыр) – ибтидаи ов силащы; узун гайыша баьланан бир вя йа бир нечя дашдан ибарят иди. Овчу Б.-ны башы цзяриндя щярляйиб еля атырды ки, гайыш гачан щейванын айагларына долашырды. Мустйе дюврцндян мялум олан шар шяклиндя йонулмуш дашлар Б. щесаб олунур. Патагонийа пампасында мяскунлашан щиндилярин (теуелчеляр, арауканлар вя б.) ясас силащы иди. Сибирин шм.-ш.-индя вя Американын шм.-г.-индя йашайан халглар (чукчалар, ескимослар вя б.) гуш овламаг мягсядиля гуш Б.-сындан истифадя едирдиляр. 


  Бола.