Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AERODROM, t ə y y a r ə   m e y d a n ı

  AERODRÓM (аеро… + йун. δρόµος – гачыш йери), tяyyarя meydanы – ясасян, тяййаря вя щеликоптерлярин галхмасы, енмяси, дайанмасы вя онлара хидмят эюстярилмяси цчцн гурьулар, аваданлыглар комплекси иля тяъщиз олунмуш сащя. А. ики щиссяйя айрылыр: учуш зонасы вя онун цзяриндяки щава фязасы. А.-ун ясас щиссяси олан учуш зонасы учуш-ениш сащясиня вя щава эиришляри золагларына айрылыр. Учуш-ениш сащясиндя бир вя йа бир нечя учуш золаьы, сцкан йолу, перрон вя тяййаряляр цчцн дайанаъаг олур. Учуш апаратларынын галхыб-енмяси цчцн олан учуш золаьына учуш-ениш золаглары вя тящлцкясизлик золаглары дахилдир. Учуш золагларынын сайы вя планда йерляшдирилмяси аеропортун бурахыъылыг габилиййятиндян вя яразинин релйефиндян асылыдыр. Ири А.-ларда уз. 1000–5000 м, ени 200–400 м олан 2–6 учуш золаьы йерляшир. Истисмар олунан тяййарялярин типиня, яразинин юлчцляриня, А. юртцйцнцн йцксахлама габилиййятиня вя диэяр характеристикаларына эюря А.-лар 5 синфя айрылыр. А.-да учушларын мцнтязямлийини вя тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн радио вя ишыг техникасы системляриндян истифадя олунур. А. зонасында тяййарялярин щавада щярякяти радиолокасийа нязаряти, щава вя йерцстц рабитя васитяляри иля идаря олунур. Тяйинатына эюря мцлки А., щярби А. вя сынаг цчцн А.-лар олур. Мцлки А.-лар аеропортун ясас тяркиб щиссясидир. Мцлки А.-да сярнишин, йцк, почт дашыйан вя диэяр ишляри (мешя йаньынларынын сюндцрцлмяси, хястялярин дашынмасы вя с.) йериня йетирян щеликоптер вя тяййаряляря хидмят эюстярилир. Щяр би А.-лар щярби ямялиййатлары, сярщяд хидмятини йериня йетирян, фювгяладя щалларын нятиъялярини арадан галдыран тяййаряляр цчцндцр. Гурьу вя аваданлыгларла тяъщизолунма дяряъясиня эюря ясас, ещтийат вя алдадыъы А.-лара, тяйинатына эюря ися гошунлар цчцн, тялим цчцн вя с. нювляря айрылыр. Сынаг А.-лары учуш апаратларыны, онларын аваданлыьыны, тяъщизатыны (силащларыны вя с.), хиласетмя васитялярини вя диэяр авиасийа техникасыны сынагдан кечирмяк, йени учуш апаратларынын характеристикаларыны мцяййян етмяк цчцндцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AERODROM, t ə y y a r ə   m e y d a n ı

  AERODRÓM (аеро… + йун. δρόµος – гачыш йери), tяyyarя meydanы – ясасян, тяййаря вя щеликоптерлярин галхмасы, енмяси, дайанмасы вя онлара хидмят эюстярилмяси цчцн гурьулар, аваданлыглар комплекси иля тяъщиз олунмуш сащя. А. ики щиссяйя айрылыр: учуш зонасы вя онун цзяриндяки щава фязасы. А.-ун ясас щиссяси олан учуш зонасы учуш-ениш сащясиня вя щава эиришляри золагларына айрылыр. Учуш-ениш сащясиндя бир вя йа бир нечя учуш золаьы, сцкан йолу, перрон вя тяййаряляр цчцн дайанаъаг олур. Учуш апаратларынын галхыб-енмяси цчцн олан учуш золаьына учуш-ениш золаглары вя тящлцкясизлик золаглары дахилдир. Учуш золагларынын сайы вя планда йерляшдирилмяси аеропортун бурахыъылыг габилиййятиндян вя яразинин релйефиндян асылыдыр. Ири А.-ларда уз. 1000–5000 м, ени 200–400 м олан 2–6 учуш золаьы йерляшир. Истисмар олунан тяййарялярин типиня, яразинин юлчцляриня, А. юртцйцнцн йцксахлама габилиййятиня вя диэяр характеристикаларына эюря А.-лар 5 синфя айрылыр. А.-да учушларын мцнтязямлийини вя тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн радио вя ишыг техникасы системляриндян истифадя олунур. А. зонасында тяййарялярин щавада щярякяти радиолокасийа нязаряти, щава вя йерцстц рабитя васитяляри иля идаря олунур. Тяйинатына эюря мцлки А., щярби А. вя сынаг цчцн А.-лар олур. Мцлки А.-лар аеропортун ясас тяркиб щиссясидир. Мцлки А.-да сярнишин, йцк, почт дашыйан вя диэяр ишляри (мешя йаньынларынын сюндцрцлмяси, хястялярин дашынмасы вя с.) йериня йетирян щеликоптер вя тяййаряляря хидмят эюстярилир. Щяр би А.-лар щярби ямялиййатлары, сярщяд хидмятини йериня йетирян, фювгяладя щалларын нятиъялярини арадан галдыран тяййаряляр цчцндцр. Гурьу вя аваданлыгларла тяъщизолунма дяряъясиня эюря ясас, ещтийат вя алдадыъы А.-лара, тяйинатына эюря ися гошунлар цчцн, тялим цчцн вя с. нювляря айрылыр. Сынаг А.-лары учуш апаратларыны, онларын аваданлыьыны, тяъщизатыны (силащларыны вя с.), хиласетмя васитялярини вя диэяр авиасийа техникасыны сынагдан кечирмяк, йени учуш апаратларынын характеристикаларыны мцяййян етмяк цчцндцр.

  AERODROM, t ə y y a r ə   m e y d a n ı

  AERODRÓM (аеро… + йун. δρόµος – гачыш йери), tяyyarя meydanы – ясасян, тяййаря вя щеликоптерлярин галхмасы, енмяси, дайанмасы вя онлара хидмят эюстярилмяси цчцн гурьулар, аваданлыглар комплекси иля тяъщиз олунмуш сащя. А. ики щиссяйя айрылыр: учуш зонасы вя онун цзяриндяки щава фязасы. А.-ун ясас щиссяси олан учуш зонасы учуш-ениш сащясиня вя щава эиришляри золагларына айрылыр. Учуш-ениш сащясиндя бир вя йа бир нечя учуш золаьы, сцкан йолу, перрон вя тяййаряляр цчцн дайанаъаг олур. Учуш апаратларынын галхыб-енмяси цчцн олан учуш золаьына учуш-ениш золаглары вя тящлцкясизлик золаглары дахилдир. Учуш золагларынын сайы вя планда йерляшдирилмяси аеропортун бурахыъылыг габилиййятиндян вя яразинин релйефиндян асылыдыр. Ири А.-ларда уз. 1000–5000 м, ени 200–400 м олан 2–6 учуш золаьы йерляшир. Истисмар олунан тяййарялярин типиня, яразинин юлчцляриня, А. юртцйцнцн йцксахлама габилиййятиня вя диэяр характеристикаларына эюря А.-лар 5 синфя айрылыр. А.-да учушларын мцнтязямлийини вя тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн радио вя ишыг техникасы системляриндян истифадя олунур. А. зонасында тяййарялярин щавада щярякяти радиолокасийа нязаряти, щава вя йерцстц рабитя васитяляри иля идаря олунур. Тяйинатына эюря мцлки А., щярби А. вя сынаг цчцн А.-лар олур. Мцлки А.-лар аеропортун ясас тяркиб щиссясидир. Мцлки А.-да сярнишин, йцк, почт дашыйан вя диэяр ишляри (мешя йаньынларынын сюндцрцлмяси, хястялярин дашынмасы вя с.) йериня йетирян щеликоптер вя тяййаряляря хидмят эюстярилир. Щяр би А.-лар щярби ямялиййатлары, сярщяд хидмятини йериня йетирян, фювгяладя щалларын нятиъялярини арадан галдыран тяййаряляр цчцндцр. Гурьу вя аваданлыгларла тяъщизолунма дяряъясиня эюря ясас, ещтийат вя алдадыъы А.-лара, тяйинатына эюря ися гошунлар цчцн, тялим цчцн вя с. нювляря айрылыр. Сынаг А.-лары учуш апаратларыны, онларын аваданлыьыны, тяъщизатыны (силащларыны вя с.), хиласетмя васитялярини вя диэяр авиасийа техникасыны сынагдан кечирмяк, йени учуш апаратларынын характеристикаларыны мцяййян етмяк цчцндцр.