Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOLAN KEÇİDİ


  БОЛÁН КЕЧИДИ – Пакистанын г.-индя, Мяркязи Брагуй силсилясиндя даь кечиди. Уз. 90 км. Кечидя ейниадлы ашырым (щцнд. 1792 м), Болан чайы дяряси иля Пишин-Лора чайынын голларындан биринин дяряси дахилдир. Б.к.-ндян Суккур вя Кветта ш.-лярини бирляшдирян д.й. вя автомобил йолу кечир. Кючяри тайфалар вя Иран, Яфганыстан, Щиндистан таъирляри кечиддян ясрляр бойу истифадя етмишляр.


  Болан кечиди. Бялуъистан яйаляти.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOLAN KEÇİDİ


  БОЛÁН КЕЧИДИ – Пакистанын г.-индя, Мяркязи Брагуй силсилясиндя даь кечиди. Уз. 90 км. Кечидя ейниадлы ашырым (щцнд. 1792 м), Болан чайы дяряси иля Пишин-Лора чайынын голларындан биринин дяряси дахилдир. Б.к.-ндян Суккур вя Кветта ш.-лярини бирляшдирян д.й. вя автомобил йолу кечир. Кючяри тайфалар вя Иран, Яфганыстан, Щиндистан таъирляри кечиддян ясрляр бойу истифадя етмишляр.


  Болан кечиди. Бялуъистан яйаляти.

  BOLAN KEÇİDİ


  БОЛÁН КЕЧИДИ – Пакистанын г.-индя, Мяркязи Брагуй силсилясиндя даь кечиди. Уз. 90 км. Кечидя ейниадлы ашырым (щцнд. 1792 м), Болан чайы дяряси иля Пишин-Лора чайынын голларындан биринин дяряси дахилдир. Б.к.-ндян Суккур вя Кветта ш.-лярини бирляшдирян д.й. вя автомобил йолу кечир. Кючяри тайфалар вя Иран, Яфганыстан, Щиндистан таъирляри кечиддян ясрляр бойу истифадя етмишляр.


  Болан кечиди. Бялуъистан яйаляти.