Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ASTATİK CİHAZ

  АСТАТИК ЪИЩАЗ, астатик  юлчмя ъищазы  – електрикюлчмя ъищазы (амперметр, волтметр, ваттметр); ъищазын юлчмя механизми еля гурулуб ки, щяряки щиссянин  вязиййятиня  (ъищазын  эюстяриъисиня) хариъи биръинсли магнит сащяси тясир эюстярмир. А.ъ.-да ики (вя йа ики ъцт) тярпянмяз, ардыъыл бирляшдирилмиш индуктивлик сарьаъынын дахилиндя онларла гаршылыглы тясирдя олан, цмуми ох цзяриндя бяркидилмиш ики щяряки (мцтящяррик) сарьаъ йерляшдирилмишдир (шякил).

   

   Астатик ъищазын юлчмя механизминин схеми.

  Хариъи магнит сащяси щяряки сарьаълара тясир эюстяряряк онларда системи гярарлашдыран гаршылыглы якс-истигамятли фырланма моменти йарадыр. А.ъ., ясасян, сабит вя дяйишян  ъяряйан дювряляриндя (тезлийи 50 Щс) пресизион лабораторийа юлчмяляри апармаг цчцн тятбиг едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ASTATİK CİHAZ

  АСТАТИК ЪИЩАЗ, астатик  юлчмя ъищазы  – електрикюлчмя ъищазы (амперметр, волтметр, ваттметр); ъищазын юлчмя механизми еля гурулуб ки, щяряки щиссянин  вязиййятиня  (ъищазын  эюстяриъисиня) хариъи биръинсли магнит сащяси тясир эюстярмир. А.ъ.-да ики (вя йа ики ъцт) тярпянмяз, ардыъыл бирляшдирилмиш индуктивлик сарьаъынын дахилиндя онларла гаршылыглы тясирдя олан, цмуми ох цзяриндя бяркидилмиш ики щяряки (мцтящяррик) сарьаъ йерляшдирилмишдир (шякил).

   

   Астатик ъищазын юлчмя механизминин схеми.

  Хариъи магнит сащяси щяряки сарьаълара тясир эюстяряряк онларда системи гярарлашдыран гаршылыглы якс-истигамятли фырланма моменти йарадыр. А.ъ., ясасян, сабит вя дяйишян  ъяряйан дювряляриндя (тезлийи 50 Щс) пресизион лабораторийа юлчмяляри апармаг цчцн тятбиг едилир.

  ASTATİK CİHAZ

  АСТАТИК ЪИЩАЗ, астатик  юлчмя ъищазы  – електрикюлчмя ъищазы (амперметр, волтметр, ваттметр); ъищазын юлчмя механизми еля гурулуб ки, щяряки щиссянин  вязиййятиня  (ъищазын  эюстяриъисиня) хариъи биръинсли магнит сащяси тясир эюстярмир. А.ъ.-да ики (вя йа ики ъцт) тярпянмяз, ардыъыл бирляшдирилмиш индуктивлик сарьаъынын дахилиндя онларла гаршылыглы тясирдя олан, цмуми ох цзяриндя бяркидилмиш ики щяряки (мцтящяррик) сарьаъ йерляшдирилмишдир (шякил).

   

   Астатик ъищазын юлчмя механизминин схеми.

  Хариъи магнит сащяси щяряки сарьаълара тясир эюстяряряк онларда системи гярарлашдыран гаршылыглы якс-истигамятли фырланма моменти йарадыр. А.ъ., ясасян, сабит вя дяйишян  ъяряйан дювряляриндя (тезлийи 50 Щс) пресизион лабораторийа юлчмяляри апармаг цчцн тятбиг едилир.