Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOLİDOFİTLƏR


  БОЛИДОФИТЛЯР (Болидопщйъеае) – Оъщропщйта типинин фототроф гамчылылар синфи. Диаметри 1,2 мкм-дир. Б.-ин митохондриляриндя борулу кристляр, хлоропластларында ися а вя ъ хлорофил дясти вя фукоксантин вар. 2 гамчыйа маликдир: борулу чыхынтылары – мастигонемалары олан юн щяряки вя арха сцкан гамчылары. Дцз хятт цзря чох сцрятля цзцрляр. Истиснасыз олараг дяниз планктону формаларыдыр. Атлантика океанында вя Аралыг дянизиндя йашайырлар. 2 нювц, о ъцмлядян Болидомонас медитерранеа тясвир едилмишдир. 

  Болидофитин гурулуш схеми: 1 – Щолъи апараты; 2 – арха гамчы; 3 – хлоропластын щалгави ДНТ-си; 4 – митохондри; 5 – мастигонемалары олан юн гамчы; 6 – хлоропласт; 7 – нцвя.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOLİDOFİTLƏR


  БОЛИДОФИТЛЯР (Болидопщйъеае) – Оъщропщйта типинин фототроф гамчылылар синфи. Диаметри 1,2 мкм-дир. Б.-ин митохондриляриндя борулу кристляр, хлоропластларында ися а вя ъ хлорофил дясти вя фукоксантин вар. 2 гамчыйа маликдир: борулу чыхынтылары – мастигонемалары олан юн щяряки вя арха сцкан гамчылары. Дцз хятт цзря чох сцрятля цзцрляр. Истиснасыз олараг дяниз планктону формаларыдыр. Атлантика океанында вя Аралыг дянизиндя йашайырлар. 2 нювц, о ъцмлядян Болидомонас медитерранеа тясвир едилмишдир. 

  Болидофитин гурулуш схеми: 1 – Щолъи апараты; 2 – арха гамчы; 3 – хлоропластын щалгави ДНТ-си; 4 – митохондри; 5 – мастигонемалары олан юн гамчы; 6 – хлоропласт; 7 – нцвя.

  BOLİDOFİTLƏR


  БОЛИДОФИТЛЯР (Болидопщйъеае) – Оъщропщйта типинин фототроф гамчылылар синфи. Диаметри 1,2 мкм-дир. Б.-ин митохондриляриндя борулу кристляр, хлоропластларында ися а вя ъ хлорофил дясти вя фукоксантин вар. 2 гамчыйа маликдир: борулу чыхынтылары – мастигонемалары олан юн щяряки вя арха сцкан гамчылары. Дцз хятт цзря чох сцрятля цзцрляр. Истиснасыз олараг дяниз планктону формаларыдыр. Атлантика океанында вя Аралыг дянизиндя йашайырлар. 2 нювц, о ъцмлядян Болидомонас медитерранеа тясвир едилмишдир. 

  Болидофитин гурулуш схеми: 1 – Щолъи апараты; 2 – арха гамчы; 3 – хлоропластын щалгави ДНТ-си; 4 – митохондри; 5 – мастигонемалары олан юн гамчы; 6 – хлоропласт; 7 – нцвя.