Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDİNOV Ovsat Bəhram oğlu

  ABDИNOV Ovsat Bяhram oьlu (д. 23.2.1944, Balakяn) – Азярб. fizikи, fizика-riyazиййат e.d. (1986). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1966). Azяrb. EA Fizika Иn-tunda laboratoriya rяhbяri (1975 илдян), Birlяшmiш Nцvя Tяdгiгatlarы Иn-tunda (BNTИ, Dubna ш.) iшlямишдир (1993–2002). 1993 ildяn Azяrb. Resp. hюkуmяtinin BNTИ-dя sяlahiyyяtli nцmayяndяsinin mцavini, Avropa Nцvя Tяdгiгatlarы Mяrkяzinин (CERN) ATLAS програмында Azяrb. цзря koordinatordur. Тядгигатлары еlementar zяrrяciklяrin tяcrцbи vя nяzяri fizikasы сащясиня аиддир. Bir sыra beynяlxalq konfranslarыn tяшkilat komitяsinin цzvц vя sяdri olmuшdur. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDİNOV Ovsat Bəhram oğlu

  ABDИNOV Ovsat Bяhram oьlu (д. 23.2.1944, Balakяn) – Азярб. fizikи, fizика-riyazиййат e.d. (1986). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1966). Azяrb. EA Fizika Иn-tunda laboratoriya rяhbяri (1975 илдян), Birlяшmiш Nцvя Tяdгiгatlarы Иn-tunda (BNTИ, Dubna ш.) iшlямишдир (1993–2002). 1993 ildяn Azяrb. Resp. hюkуmяtinin BNTИ-dя sяlahiyyяtli nцmayяndяsinin mцavini, Avropa Nцvя Tяdгiгatlarы Mяrkяzinин (CERN) ATLAS програмында Azяrb. цзря koordinatordur. Тядгигатлары еlementar zяrrяciklяrin tяcrцbи vя nяzяri fizikasы сащясиня аиддир. Bir sыra beynяlxalq konfranslarыn tяшkilat komitяsinin цzvц vя sяdri olmuшdur. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир.

  ABDİNOV Ovsat Bəhram oğlu

  ABDИNOV Ovsat Bяhram oьlu (д. 23.2.1944, Balakяn) – Азярб. fizikи, fizика-riyazиййат e.d. (1986). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1966). Azяrb. EA Fizika Иn-tunda laboratoriya rяhbяri (1975 илдян), Birlяшmiш Nцvя Tяdгiгatlarы Иn-tunda (BNTИ, Dubna ш.) iшlямишдир (1993–2002). 1993 ildяn Azяrb. Resp. hюkуmяtinin BNTИ-dя sяlahiyyяtli nцmayяndяsinin mцavini, Avropa Nцvя Tяdгiгatlarы Mяrkяzinин (CERN) ATLAS програмында Azяrb. цзря koordinatordur. Тядгигатлары еlementar zяrrяciklяrin tяcrцbи vя nяzяri fizikasы сащясиня аиддир. Bir sыra beynяlxalq konfranslarыn tяшkilat komitяsinin цzvц vя sяdri olmuшdur. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир.