Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALİNAKİMİLƏR

  БАЛИНАКИМИЛЯР (Ъетаъеа) – су мямялиляри дястяси. Б.-ин мяншяйи барядя ващид бир фикир (нюгтейи-нязяр) йохдур: ещтимал ки, Б.-ин Еркян Табашир вя Сон Кайназойда гуруда йашамыш примитив (садя) мямялиляр олан мцасир дырнаглыларла вя хортумлуларла цмуми яъдадлары олмушдур. Б.-ин яъдадлары суда йашамаьа тягр. 60 млн. ил яввял кечмишляр. Нясли кясилмиш Б.-ин 127 ъинсинин газынты галыглары Еосендян мялумдур. Мцасир Б.-ин бядянляринин уз. 1 м-дян (бязи делфинкимиляр) 33 м-ядяк (мави балина), кцтляси 30 кг-дан 150 т-а гядяр вя даща чох олур. Су мцщитиндя йашамаьа уйьунлашмыш сон дяряъя ихтисаслашмыш щейванлардыр. Ийшякилли сцрцшкян бядяни йанлардан сыхылмыш гуйруьа тядриъян кечир; гуйруьун уъунда икипярли цзэяъ вар. Башы ири вя енли олур, бойну хариъдян эюрцнмцр. Тцк юртцйц тамамиля итмиш, пий вя тяр вязиляри, щямчинин хариъи гулаг редуксийайа уьрамышдыр. Дярисинин алтында истилийи сахлайан галын пий тябягяси олур. Юн ятрафлар цзэяъляря чеврилмиш, арха ятрафлар редуксийайа уьрамышдыр; йалныз язялялярин ичярисиндя чанаьын хырда сцмцкляри галмышдыр. Б.-ин яксяриййятинин белиндя стабилизатор ролу ойнайан скелетсиз цзэяъ вар. Додаглары щярякятсиздир. Бурун дяликляри (1 йахуд 2) тяпясиндя йерляшир; бунлар суйа башвуран заман баьланан гапагла (клапанла) тяъщиз едилмиш няфяс дяликляри ямяля эятирир. Аь ъийярлярин аьыз бошлуьу иля ялагяси йохдур. Тохумлуглары гарын бошлуьунда, ямзикляр ися бядянин арха йарысында сидик-ъинсиййят йарыьынын йанларында йерляшян дяри ъиблярдя эизлянмишдир. Скелети сцнэярварыдыр; онурьасында ома шюбяси йохдур; 17 ъцт габырьанын 1–11-ъи ъцтляри дюш сцмцйц иля бирляшмишдир.
  Б. аь ъийярлярдяки щава ещтийатыны тязялямядян узун мцддят (кашалотлар 1,5 саатдан артыг) суйун алтында гала билир. Буна сябяб язялялярдя миоглобинин вя бир сыра уйьунлашмаларын, о ъцмлядян ганда ЪО2-нын топланмасына тяняффцс мяркязи щяссаслыьынын азалмасы, капиллйарлар шябякясиндя (“мюъцзяли шябякя”) оксиэен ещтийатынын олмасыдыр. Суйа башвуран заман Б.-дя црякдюйцнмяляринин сайы кяскин азалыр вя ган ъяряйаны еля бюлцшдцрцлцр ки, илк нювбядя оксиэен бейиня вя цряк язяляляриня дахил олур; бядян язяляляри ися ону миоглобиндян алыр. Б.-дя дад, тохунма (ламися), о ъцмлядян тактил дяри щяссаслыьы йахшы инкишаф етмишдир. Гохубилмя щисси итмишдир; бюйцк дяринликляря баш вураркян (эюз биллуру кцряшякилли, гярнибуйнуз тябягя галын вя йастылашмыш, эюз йашы вязиляри итмишдир) кичик эюзляри йцксяк тязйигя давам эятиря билир. Бцтцн Б.-дя ешитмя органлары йахшы инкишаф етмишдир. Чыхарылан сяслярин тезлийинин эениш диапазону вя онларын яксолунма истигамятини дягиг дуйма габилиййяти бязи Б.-ин ехолокасийаны фяал истифадя етмяйя имкан верир. Б.-ин йцксяк инкишаф етмиш синир системи вардыр вя мцряккяб давранышлы олмасы иля сяъиййялянир.
  Б. дястясинин 2 мцасир (дишсиз балиналар вя дишли балиналар) йарымдястяси вар. 80-ядяк нювц мялумдур. Арктикадан Антарктикайадяк Дцнйа океанында, бязиляри (чай делфинляри) ири чайларда йайылмышдыр. Б.-ин чоху шимал, йахуд ъянуб йарымкцряляри щцдудларында мцнтязям олараг миграсийа едяряк чохалмаг цчцн гышда исти сулара, йайда ися пийлянмяк цчцн сойуг сулара эедирляр. Дишли балина- лар башлыъа олараг балыгла вя башыайаглы молйускларла, быьлы балиналар, гиданы балина быьы васитясиля сцзяряк, ясасян, планктон хярчянэкимилярля гидаланырлар. Дишли балиналарда дишлярин мигдары 2-дян 240-а-дяк дяйишир. Адятян, 2 илдян бир (бязиляри щятта тез, йяни лактасийа дюврц щяля битмямиш ъцтляшя билир) 1 ири (ана бядянинин 1/4–1/2-и гядяр) бала доьур. Лактасийа 4 айдан (хырда делфинляр) 1 илядяк (кашалотлар) давам едир. Б.-ин сцдц иняк сцдцндян 10 дяфя йаьлыдыр вя зцлалы тягр. 3 дяфя чохдур, бу ися балаларын сцрятля бюйцмясиня сябяб олур. Ъинси йеткинлийя 2–6 йашында чатыр. 30–50 ил йашайыр, лакин 80–90 йашлы щейванлар да мялумдур. Аилялярля вя сцрцлярля йашайыр. 1896 илдян щяр нюв ири балиналарын ову Бейнялхалг балина ову комиссийасы (БОК) тяряфиндян гадаьан едилмишдир; бир сыра йерлярдя (Чукотка, Алйаска, Индонезийа, Перу вя с.) йерли ящали тяряфиндян балина вя делфинлярин яняняви овланмасы мящдуд шякилдя горунуб сахланмышдыр. Б.-ин бир чох нювляри вя йарымнювляри БТМИ-нин “Гырмызы китаб”ына дахил едилмишдир.

  Балинакимиляр. Д и ш с и з б а л и н а л а р: 1– Гренландийа балинасы (Balaena mysticetus); 2 – эюй балина (Balaenoptera musculus); 3 – финвал (Balaenoptera physalis ); 4 – кичик золаглы балина (Balaenoptera acutorostrata); 5 – гозбел балина (Meqaptera novaeangliae); 6 – боз балина (Eschrichtius robustus). Д и ш л и б а л и н а л а р: 7 – шимал балинасы (Berardius bairdi); 8 – димдикбурун (Hyperoodan ampuallatus); 9 – инийа (Inia geoffensis); 10 – золаглы стенелла (Stenella coeruleoalba); 11 – аь делфин (Delphinus delphis); 12 – шимал балинавары делфин (Lissodelphis borealis); 13 – афалина (Tursiops truncatus); 14 – дарагдишли делфин (Steno bredanensis); 15 – боз делфин (Grampus griseus); 16 – гара орка (Pseudorca crassidens); 17 – ади гринда (Globicephala melas); 18 – орка (Orcinus orca); 19 – ади дяниз донузъуьу (Phocoena phocoena).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALİNAKİMİLƏR

  БАЛИНАКИМИЛЯР (Ъетаъеа) – су мямялиляри дястяси. Б.-ин мяншяйи барядя ващид бир фикир (нюгтейи-нязяр) йохдур: ещтимал ки, Б.-ин Еркян Табашир вя Сон Кайназойда гуруда йашамыш примитив (садя) мямялиляр олан мцасир дырнаглыларла вя хортумлуларла цмуми яъдадлары олмушдур. Б.-ин яъдадлары суда йашамаьа тягр. 60 млн. ил яввял кечмишляр. Нясли кясилмиш Б.-ин 127 ъинсинин газынты галыглары Еосендян мялумдур. Мцасир Б.-ин бядянляринин уз. 1 м-дян (бязи делфинкимиляр) 33 м-ядяк (мави балина), кцтляси 30 кг-дан 150 т-а гядяр вя даща чох олур. Су мцщитиндя йашамаьа уйьунлашмыш сон дяряъя ихтисаслашмыш щейванлардыр. Ийшякилли сцрцшкян бядяни йанлардан сыхылмыш гуйруьа тядриъян кечир; гуйруьун уъунда икипярли цзэяъ вар. Башы ири вя енли олур, бойну хариъдян эюрцнмцр. Тцк юртцйц тамамиля итмиш, пий вя тяр вязиляри, щямчинин хариъи гулаг редуксийайа уьрамышдыр. Дярисинин алтында истилийи сахлайан галын пий тябягяси олур. Юн ятрафлар цзэяъляря чеврилмиш, арха ятрафлар редуксийайа уьрамышдыр; йалныз язялялярин ичярисиндя чанаьын хырда сцмцкляри галмышдыр. Б.-ин яксяриййятинин белиндя стабилизатор ролу ойнайан скелетсиз цзэяъ вар. Додаглары щярякятсиздир. Бурун дяликляри (1 йахуд 2) тяпясиндя йерляшир; бунлар суйа башвуран заман баьланан гапагла (клапанла) тяъщиз едилмиш няфяс дяликляри ямяля эятирир. Аь ъийярлярин аьыз бошлуьу иля ялагяси йохдур. Тохумлуглары гарын бошлуьунда, ямзикляр ися бядянин арха йарысында сидик-ъинсиййят йарыьынын йанларында йерляшян дяри ъиблярдя эизлянмишдир. Скелети сцнэярварыдыр; онурьасында ома шюбяси йохдур; 17 ъцт габырьанын 1–11-ъи ъцтляри дюш сцмцйц иля бирляшмишдир.
  Б. аь ъийярлярдяки щава ещтийатыны тязялямядян узун мцддят (кашалотлар 1,5 саатдан артыг) суйун алтында гала билир. Буна сябяб язялялярдя миоглобинин вя бир сыра уйьунлашмаларын, о ъцмлядян ганда ЪО2-нын топланмасына тяняффцс мяркязи щяссаслыьынын азалмасы, капиллйарлар шябякясиндя (“мюъцзяли шябякя”) оксиэен ещтийатынын олмасыдыр. Суйа башвуран заман Б.-дя црякдюйцнмяляринин сайы кяскин азалыр вя ган ъяряйаны еля бюлцшдцрцлцр ки, илк нювбядя оксиэен бейиня вя цряк язяляляриня дахил олур; бядян язяляляри ися ону миоглобиндян алыр. Б.-дя дад, тохунма (ламися), о ъцмлядян тактил дяри щяссаслыьы йахшы инкишаф етмишдир. Гохубилмя щисси итмишдир; бюйцк дяринликляря баш вураркян (эюз биллуру кцряшякилли, гярнибуйнуз тябягя галын вя йастылашмыш, эюз йашы вязиляри итмишдир) кичик эюзляри йцксяк тязйигя давам эятиря билир. Бцтцн Б.-дя ешитмя органлары йахшы инкишаф етмишдир. Чыхарылан сяслярин тезлийинин эениш диапазону вя онларын яксолунма истигамятини дягиг дуйма габилиййяти бязи Б.-ин ехолокасийаны фяал истифадя етмяйя имкан верир. Б.-ин йцксяк инкишаф етмиш синир системи вардыр вя мцряккяб давранышлы олмасы иля сяъиййялянир.
  Б. дястясинин 2 мцасир (дишсиз балиналар вя дишли балиналар) йарымдястяси вар. 80-ядяк нювц мялумдур. Арктикадан Антарктикайадяк Дцнйа океанында, бязиляри (чай делфинляри) ири чайларда йайылмышдыр. Б.-ин чоху шимал, йахуд ъянуб йарымкцряляри щцдудларында мцнтязям олараг миграсийа едяряк чохалмаг цчцн гышда исти сулара, йайда ися пийлянмяк цчцн сойуг сулара эедирляр. Дишли балина- лар башлыъа олараг балыгла вя башыайаглы молйускларла, быьлы балиналар, гиданы балина быьы васитясиля сцзяряк, ясасян, планктон хярчянэкимилярля гидаланырлар. Дишли балиналарда дишлярин мигдары 2-дян 240-а-дяк дяйишир. Адятян, 2 илдян бир (бязиляри щятта тез, йяни лактасийа дюврц щяля битмямиш ъцтляшя билир) 1 ири (ана бядянинин 1/4–1/2-и гядяр) бала доьур. Лактасийа 4 айдан (хырда делфинляр) 1 илядяк (кашалотлар) давам едир. Б.-ин сцдц иняк сцдцндян 10 дяфя йаьлыдыр вя зцлалы тягр. 3 дяфя чохдур, бу ися балаларын сцрятля бюйцмясиня сябяб олур. Ъинси йеткинлийя 2–6 йашында чатыр. 30–50 ил йашайыр, лакин 80–90 йашлы щейванлар да мялумдур. Аилялярля вя сцрцлярля йашайыр. 1896 илдян щяр нюв ири балиналарын ову Бейнялхалг балина ову комиссийасы (БОК) тяряфиндян гадаьан едилмишдир; бир сыра йерлярдя (Чукотка, Алйаска, Индонезийа, Перу вя с.) йерли ящали тяряфиндян балина вя делфинлярин яняняви овланмасы мящдуд шякилдя горунуб сахланмышдыр. Б.-ин бир чох нювляри вя йарымнювляри БТМИ-нин “Гырмызы китаб”ына дахил едилмишдир.

  Балинакимиляр. Д и ш с и з б а л и н а л а р: 1– Гренландийа балинасы (Balaena mysticetus); 2 – эюй балина (Balaenoptera musculus); 3 – финвал (Balaenoptera physalis ); 4 – кичик золаглы балина (Balaenoptera acutorostrata); 5 – гозбел балина (Meqaptera novaeangliae); 6 – боз балина (Eschrichtius robustus). Д и ш л и б а л и н а л а р: 7 – шимал балинасы (Berardius bairdi); 8 – димдикбурун (Hyperoodan ampuallatus); 9 – инийа (Inia geoffensis); 10 – золаглы стенелла (Stenella coeruleoalba); 11 – аь делфин (Delphinus delphis); 12 – шимал балинавары делфин (Lissodelphis borealis); 13 – афалина (Tursiops truncatus); 14 – дарагдишли делфин (Steno bredanensis); 15 – боз делфин (Grampus griseus); 16 – гара орка (Pseudorca crassidens); 17 – ади гринда (Globicephala melas); 18 – орка (Orcinus orca); 19 – ади дяниз донузъуьу (Phocoena phocoena).

  BALİNAKİMİLƏR

  БАЛИНАКИМИЛЯР (Ъетаъеа) – су мямялиляри дястяси. Б.-ин мяншяйи барядя ващид бир фикир (нюгтейи-нязяр) йохдур: ещтимал ки, Б.-ин Еркян Табашир вя Сон Кайназойда гуруда йашамыш примитив (садя) мямялиляр олан мцасир дырнаглыларла вя хортумлуларла цмуми яъдадлары олмушдур. Б.-ин яъдадлары суда йашамаьа тягр. 60 млн. ил яввял кечмишляр. Нясли кясилмиш Б.-ин 127 ъинсинин газынты галыглары Еосендян мялумдур. Мцасир Б.-ин бядянляринин уз. 1 м-дян (бязи делфинкимиляр) 33 м-ядяк (мави балина), кцтляси 30 кг-дан 150 т-а гядяр вя даща чох олур. Су мцщитиндя йашамаьа уйьунлашмыш сон дяряъя ихтисаслашмыш щейванлардыр. Ийшякилли сцрцшкян бядяни йанлардан сыхылмыш гуйруьа тядриъян кечир; гуйруьун уъунда икипярли цзэяъ вар. Башы ири вя енли олур, бойну хариъдян эюрцнмцр. Тцк юртцйц тамамиля итмиш, пий вя тяр вязиляри, щямчинин хариъи гулаг редуксийайа уьрамышдыр. Дярисинин алтында истилийи сахлайан галын пий тябягяси олур. Юн ятрафлар цзэяъляря чеврилмиш, арха ятрафлар редуксийайа уьрамышдыр; йалныз язялялярин ичярисиндя чанаьын хырда сцмцкляри галмышдыр. Б.-ин яксяриййятинин белиндя стабилизатор ролу ойнайан скелетсиз цзэяъ вар. Додаглары щярякятсиздир. Бурун дяликляри (1 йахуд 2) тяпясиндя йерляшир; бунлар суйа башвуран заман баьланан гапагла (клапанла) тяъщиз едилмиш няфяс дяликляри ямяля эятирир. Аь ъийярлярин аьыз бошлуьу иля ялагяси йохдур. Тохумлуглары гарын бошлуьунда, ямзикляр ися бядянин арха йарысында сидик-ъинсиййят йарыьынын йанларында йерляшян дяри ъиблярдя эизлянмишдир. Скелети сцнэярварыдыр; онурьасында ома шюбяси йохдур; 17 ъцт габырьанын 1–11-ъи ъцтляри дюш сцмцйц иля бирляшмишдир.
  Б. аь ъийярлярдяки щава ещтийатыны тязялямядян узун мцддят (кашалотлар 1,5 саатдан артыг) суйун алтында гала билир. Буна сябяб язялялярдя миоглобинин вя бир сыра уйьунлашмаларын, о ъцмлядян ганда ЪО2-нын топланмасына тяняффцс мяркязи щяссаслыьынын азалмасы, капиллйарлар шябякясиндя (“мюъцзяли шябякя”) оксиэен ещтийатынын олмасыдыр. Суйа башвуран заман Б.-дя црякдюйцнмяляринин сайы кяскин азалыр вя ган ъяряйаны еля бюлцшдцрцлцр ки, илк нювбядя оксиэен бейиня вя цряк язяляляриня дахил олур; бядян язяляляри ися ону миоглобиндян алыр. Б.-дя дад, тохунма (ламися), о ъцмлядян тактил дяри щяссаслыьы йахшы инкишаф етмишдир. Гохубилмя щисси итмишдир; бюйцк дяринликляря баш вураркян (эюз биллуру кцряшякилли, гярнибуйнуз тябягя галын вя йастылашмыш, эюз йашы вязиляри итмишдир) кичик эюзляри йцксяк тязйигя давам эятиря билир. Бцтцн Б.-дя ешитмя органлары йахшы инкишаф етмишдир. Чыхарылан сяслярин тезлийинин эениш диапазону вя онларын яксолунма истигамятини дягиг дуйма габилиййяти бязи Б.-ин ехолокасийаны фяал истифадя етмяйя имкан верир. Б.-ин йцксяк инкишаф етмиш синир системи вардыр вя мцряккяб давранышлы олмасы иля сяъиййялянир.
  Б. дястясинин 2 мцасир (дишсиз балиналар вя дишли балиналар) йарымдястяси вар. 80-ядяк нювц мялумдур. Арктикадан Антарктикайадяк Дцнйа океанында, бязиляри (чай делфинляри) ири чайларда йайылмышдыр. Б.-ин чоху шимал, йахуд ъянуб йарымкцряляри щцдудларында мцнтязям олараг миграсийа едяряк чохалмаг цчцн гышда исти сулара, йайда ися пийлянмяк цчцн сойуг сулара эедирляр. Дишли балина- лар башлыъа олараг балыгла вя башыайаглы молйускларла, быьлы балиналар, гиданы балина быьы васитясиля сцзяряк, ясасян, планктон хярчянэкимилярля гидаланырлар. Дишли балиналарда дишлярин мигдары 2-дян 240-а-дяк дяйишир. Адятян, 2 илдян бир (бязиляри щятта тез, йяни лактасийа дюврц щяля битмямиш ъцтляшя билир) 1 ири (ана бядянинин 1/4–1/2-и гядяр) бала доьур. Лактасийа 4 айдан (хырда делфинляр) 1 илядяк (кашалотлар) давам едир. Б.-ин сцдц иняк сцдцндян 10 дяфя йаьлыдыр вя зцлалы тягр. 3 дяфя чохдур, бу ися балаларын сцрятля бюйцмясиня сябяб олур. Ъинси йеткинлийя 2–6 йашында чатыр. 30–50 ил йашайыр, лакин 80–90 йашлы щейванлар да мялумдур. Аилялярля вя сцрцлярля йашайыр. 1896 илдян щяр нюв ири балиналарын ову Бейнялхалг балина ову комиссийасы (БОК) тяряфиндян гадаьан едилмишдир; бир сыра йерлярдя (Чукотка, Алйаска, Индонезийа, Перу вя с.) йерли ящали тяряфиндян балина вя делфинлярин яняняви овланмасы мящдуд шякилдя горунуб сахланмышдыр. Б.-ин бир чох нювляри вя йарымнювляри БТМИ-нин “Гырмызы китаб”ына дахил едилмишдир.

  Балинакимиляр. Д и ш с и з б а л и н а л а р: 1– Гренландийа балинасы (Balaena mysticetus); 2 – эюй балина (Balaenoptera musculus); 3 – финвал (Balaenoptera physalis ); 4 – кичик золаглы балина (Balaenoptera acutorostrata); 5 – гозбел балина (Meqaptera novaeangliae); 6 – боз балина (Eschrichtius robustus). Д и ш л и б а л и н а л а р: 7 – шимал балинасы (Berardius bairdi); 8 – димдикбурун (Hyperoodan ampuallatus); 9 – инийа (Inia geoffensis); 10 – золаглы стенелла (Stenella coeruleoalba); 11 – аь делфин (Delphinus delphis); 12 – шимал балинавары делфин (Lissodelphis borealis); 13 – афалина (Tursiops truncatus); 14 – дарагдишли делфин (Steno bredanensis); 15 – боз делфин (Grampus griseus); 16 – гара орка (Pseudorca crassidens); 17 – ади гринда (Globicephala melas); 18 – орка (Orcinus orca); 19 – ади дяниз донузъуьу (Phocoena phocoena).