Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULKADIROV Abdula İlyasoviç 

  АБДУЛКАДЫРОВ Абдула Илйасович (д.26.3.1942, Даьыстанын Ахты р-ну) – енерэетика вя електромеханика сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1998), проф. (2004). Азярб. Политехник Ин-туну битирмишдир (1966). Азярб. Елми Тядгигат Енерэетика Ин-тунда (1966–82) чалышмыш, 1982 илдян индики АДНА-да ишляйир. Тядгигатлары синхрон машынларын оптимал идаряолунмасы, онларда кечид просесляри вя с. мясяляляря щяср олунмушдур. 80-я гядяр елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULKADIROV Abdula İlyasoviç 

  АБДУЛКАДЫРОВ Абдула Илйасович (д.26.3.1942, Даьыстанын Ахты р-ну) – енерэетика вя електромеханика сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1998), проф. (2004). Азярб. Политехник Ин-туну битирмишдир (1966). Азярб. Елми Тядгигат Енерэетика Ин-тунда (1966–82) чалышмыш, 1982 илдян индики АДНА-да ишляйир. Тядгигатлары синхрон машынларын оптимал идаряолунмасы, онларда кечид просесляри вя с. мясяляляря щяср олунмушдур. 80-я гядяр елми ясярин мцяллифидир.

  ABDULKADIROV Abdula İlyasoviç 

  АБДУЛКАДЫРОВ Абдула Илйасович (д.26.3.1942, Даьыстанын Ахты р-ну) – енерэетика вя електромеханика сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1998), проф. (2004). Азярб. Политехник Ин-туну битирмишдир (1966). Азярб. Елми Тядгигат Енерэетика Ин-тунда (1966–82) чалышмыш, 1982 илдян индики АДНА-да ишляйир. Тядгигатлары синхрон машынларын оптимал идаряолунмасы, онларда кечид просесляри вя с. мясяляляря щяср олунмушдур. 80-я гядяр елми ясярин мцяллифидир.