Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BIĞLI

  Иряван губ.-нын Йени Бяйазид гязасында (31.9.1937 илдян Севан р-ну) азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918 илдя кянд ермянилярин щцъумуна мяруз галмыш, даьыдылмыш, ящалисинин бир щиссяси гятля йетирилмишдир. 1922 илдя кяндин саь галмыш гачгын ящалисинин бир щиссяси эери гайытса да, аз сонра йенидян сыхышдырылыб кянддян чыхармышдыр. 1930-cu иллярдя кянд ляьв едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BIĞLI

  Иряван губ.-нын Йени Бяйазид гязасында (31.9.1937 илдян Севан р-ну) азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918 илдя кянд ермянилярин щцъумуна мяруз галмыш, даьыдылмыш, ящалисинин бир щиссяси гятля йетирилмишдир. 1922 илдя кяндин саь галмыш гачгын ящалисинин бир щиссяси эери гайытса да, аз сонра йенидян сыхышдырылыб кянддян чыхармышдыр. 1930-cu иллярдя кянд ляьв едилмишдир.

  BIĞLI

  Иряван губ.-нын Йени Бяйазид гязасында (31.9.1937 илдян Севан р-ну) азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918 илдя кянд ермянилярин щцъумуна мяруз галмыш, даьыдылмыш, ящалисинин бир щиссяси гятля йетирилмишдир. 1922 илдя кяндин саь галмыш гачгын ящалисинин бир щиссяси эери гайытса да, аз сонра йенидян сыхышдырылыб кянддян чыхармышдыр. 1930-cu иллярдя кянд ляьв едилмишдир.