Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AFANASYEV MƏDƏNİYYƏTİ

  АФАНÁСЙЕВ МЯДЯНИЙЙЯТИ – е.я. 3-ъц миниллийин орталары вя 2-ъи миниллийин яввялляриндя Йенисей чайынын йухары щювзясиндя вя Алтайда йайылмыш Енеолит мядяниййяти. А.м.-ня аид гябирлярдя юлцляр, ясасян, айры-айры вя груп щалында, бязян дя ъцт-ъцт дяфн едилмишляр. Бу дюврдя йашамыш А.м. тайфаларынын малдарлыгла, щямчинин якинчиликля мяшьул олдуглары ещтимал едилир. Ямяк алятляринин ясасян дашдан щазырланмасына бахмайараг онлара мис, эцмцш, гызыл емалы да мялум иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AFANASYEV MƏDƏNİYYƏTİ

  АФАНÁСЙЕВ МЯДЯНИЙЙЯТИ – е.я. 3-ъц миниллийин орталары вя 2-ъи миниллийин яввялляриндя Йенисей чайынын йухары щювзясиндя вя Алтайда йайылмыш Енеолит мядяниййяти. А.м.-ня аид гябирлярдя юлцляр, ясасян, айры-айры вя груп щалында, бязян дя ъцт-ъцт дяфн едилмишляр. Бу дюврдя йашамыш А.м. тайфаларынын малдарлыгла, щямчинин якинчиликля мяшьул олдуглары ещтимал едилир. Ямяк алятляринин ясасян дашдан щазырланмасына бахмайараг онлара мис, эцмцш, гызыл емалы да мялум иди.

  AFANASYEV MƏDƏNİYYƏTİ

  АФАНÁСЙЕВ МЯДЯНИЙЙЯТИ – е.я. 3-ъц миниллийин орталары вя 2-ъи миниллийин яввялляриндя Йенисей чайынын йухары щювзясиндя вя Алтайда йайылмыш Енеолит мядяниййяти. А.м.-ня аид гябирлярдя юлцляр, ясасян, айры-айры вя груп щалында, бязян дя ъцт-ъцт дяфн едилмишляр. Бу дюврдя йашамыш А.м. тайфаларынын малдарлыгла, щямчинин якинчиликля мяшьул олдуглары ещтимал едилир. Ямяк алятляринин ясасян дашдан щазырланмасына бахмайараг онлара мис, эцмцш, гызыл емалы да мялум иди.