Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOLTSMAN SABİTİ


  БÓЛТСМАН САБИТИ (к) – фундаментал физики константлардан бири; Р универсал газ сабитинин НА Авогадро сабитиня нисбятиня бярабярдир. Л. Bolтsmanыn шяряфиня адландырылыб. Б.с. физиканын ян мцщцм дцстурларына: идеал газын щал тянлийиня, Bolтsman пайланмасына, зярряъиклярин истилик щярякятинин орта енержиси цчцн ифадяйя дахилдир. Б.с. физики системин ентропийасыны онун щалынын термодинамик ещтималы иля ялагяляндирир. Б.с. к=1,3806505(24)·10–23Ъ/К (2002 ил цчцн).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOLTSMAN SABİTİ


  БÓЛТСМАН САБИТИ (к) – фундаментал физики константлардан бири; Р универсал газ сабитинин НА Авогадро сабитиня нисбятиня бярабярдир. Л. Bolтsmanыn шяряфиня адландырылыб. Б.с. физиканын ян мцщцм дцстурларына: идеал газын щал тянлийиня, Bolтsman пайланмасына, зярряъиклярин истилик щярякятинин орта енержиси цчцн ифадяйя дахилдир. Б.с. физики системин ентропийасыны онун щалынын термодинамик ещтималы иля ялагяляндирир. Б.с. к=1,3806505(24)·10–23Ъ/К (2002 ил цчцн).

  BOLTSMAN SABİTİ


  БÓЛТСМАН САБИТИ (к) – фундаментал физики константлардан бири; Р универсал газ сабитинин НА Авогадро сабитиня нисбятиня бярабярдир. Л. Bolтsmanыn шяряфиня адландырылыб. Б.с. физиканын ян мцщцм дцстурларына: идеал газын щал тянлийиня, Bolтsman пайланмасына, зярряъиклярин истилик щярякятинин орта енержиси цчцн ифадяйя дахилдир. Б.с. физики системин ентропийасыны онун щалынын термодинамик ещтималы иля ялагяляндирир. Б.с. к=1,3806505(24)·10–23Ъ/К (2002 ил цчцн).