Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BABÜLMƏNDƏB BOĞAZI

  Ярябистан й-а-нын ъ.-г. гуртараъаьы иля Африка арасында боьаз. Гырмызы дянизи Ярябистан дянизинин Ядян кюрфязи иля бирляшдирир. Уз. 109 км, ян енсиз йери 26 км, фарватердя яn dayaz yeri 31 м-дир. Перим а. боьазы 2 кечидя (Бюйцк вя Кичик) бюлцр. Боьазын бюйцк стратежи вя игтисади ящямиййяти вар. Авропадан Шярги вя Ъянуби Асийайа вя Австралийайа ян гыса су йолу Сцвейш каналы вя Б.б.-ндан кечир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BABÜLMƏNDƏB BOĞAZI

  Ярябистан й-а-нын ъ.-г. гуртараъаьы иля Африка арасында боьаз. Гырмызы дянизи Ярябистан дянизинин Ядян кюрфязи иля бирляшдирир. Уз. 109 км, ян енсиз йери 26 км, фарватердя яn dayaz yeri 31 м-дир. Перим а. боьазы 2 кечидя (Бюйцк вя Кичик) бюлцр. Боьазын бюйцк стратежи вя игтисади ящямиййяти вар. Авропадан Шярги вя Ъянуби Асийайа вя Австралийайа ян гыса су йолу Сцвейш каналы вя Б.б.-ндан кечир.

  BABÜLMƏNDƏB BOĞAZI

  Ярябистан й-а-нын ъ.-г. гуртараъаьы иля Африка арасында боьаз. Гырмызы дянизи Ярябистан дянизинин Ядян кюрфязи иля бирляшдирир. Уз. 109 км, ян енсиз йери 26 км, фарватердя яn dayaz yeri 31 м-дир. Перим а. боьазы 2 кечидя (Бюйцк вя Кичик) бюлцр. Боьазын бюйцк стратежи вя игтисади ящямиййяти вар. Авропадан Шярги вя Ъянуби Асийайа вя Австралийайа ян гыса су йолу Сцвейш каналы вя Б.б.-ндан кечир.