Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALLANQURD İvar

  БÁЛЛАНГРУД Ивар (7.3.1904 –1.6.1969) – Норвеч идманчысы (конкисцрмя идманы); 1920–30-ъу иллярдя дцнйанын ян йахшы конкисцрянляриндян бири. 2-ъи Гыш Олимпийа Ойунларынын (1928, Санкт-Моритс; 5000 м) вя 4-ъц Гыш Олимпийа Ойунларынын (1936, Гармиш-Партенкирхен; 500 м,5000 м, 10000 м) чемпиону, мцхтялиф мясафялярдя Гыш Олимпийа Ойунларынын (1928–36) чохгат мцкафатчысы, дюрд- гат мцтляг дцнйа чемпиону (1926, 1932, 1936, 1938), чохгат Авропа (1929–36) чемпиону, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 10000 м мясафялярдя дяфялярля дцнйа рекордчусу (1928–38) олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALLANQURD İvar

  БÁЛЛАНГРУД Ивар (7.3.1904 –1.6.1969) – Норвеч идманчысы (конкисцрмя идманы); 1920–30-ъу иллярдя дцнйанын ян йахшы конкисцрянляриндян бири. 2-ъи Гыш Олимпийа Ойунларынын (1928, Санкт-Моритс; 5000 м) вя 4-ъц Гыш Олимпийа Ойунларынын (1936, Гармиш-Партенкирхен; 500 м,5000 м, 10000 м) чемпиону, мцхтялиф мясафялярдя Гыш Олимпийа Ойунларынын (1928–36) чохгат мцкафатчысы, дюрд- гат мцтляг дцнйа чемпиону (1926, 1932, 1936, 1938), чохгат Авропа (1929–36) чемпиону, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 10000 м мясафялярдя дяфялярля дцнйа рекордчусу (1928–38) олмушдур.

  BALLANQURD İvar

  БÁЛЛАНГРУД Ивар (7.3.1904 –1.6.1969) – Норвеч идманчысы (конкисцрмя идманы); 1920–30-ъу иллярдя дцнйанын ян йахшы конкисцрянляриндян бири. 2-ъи Гыш Олимпийа Ойунларынын (1928, Санкт-Моритс; 5000 м) вя 4-ъц Гыш Олимпийа Ойунларынын (1936, Гармиш-Партенкирхен; 500 м,5000 м, 10000 м) чемпиону, мцхтялиф мясафялярдя Гыш Олимпийа Ойунларынын (1928–36) чохгат мцкафатчысы, дюрд- гат мцтляг дцнйа чемпиону (1926, 1932, 1936, 1938), чохгат Авропа (1929–36) чемпиону, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 10000 м мясафялярдя дяфялярля дцнйа рекордчусу (1928–38) олмушдур.