Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BIXOVSKİ Boris Yevseyeviç

  рус зоологу, паразитолог. ССРИ ЕА-нын акад. (1964). 1962 илдян ССРИ ЕА Зоолоэийа Ин-тунун директору олмушдур. Ясас тядгигатлары паразитолоэийанын цмуми проблемляриня, йасты гурдларын бязи групларынын систематикасы вя филоэенийасынын, онларын еколоэийасынын юйрянилмясиня щяср едилмишдир. Моноэенляри мцстягил синиф кими айырмышдыр.
  Я с я р и: Паразиты рыб Каспийского моря.
  М.-Л., 1939 (В.А. Доэел иля бирликдя).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BIXOVSKİ Boris Yevseyeviç

  рус зоологу, паразитолог. ССРИ ЕА-нын акад. (1964). 1962 илдян ССРИ ЕА Зоолоэийа Ин-тунун директору олмушдур. Ясас тядгигатлары паразитолоэийанын цмуми проблемляриня, йасты гурдларын бязи групларынын систематикасы вя филоэенийасынын, онларын еколоэийасынын юйрянилмясиня щяср едилмишдир. Моноэенляри мцстягил синиф кими айырмышдыр.
  Я с я р и: Паразиты рыб Каспийского моря.
  М.-Л., 1939 (В.А. Доэел иля бирликдя).

  BIXOVSKİ Boris Yevseyeviç

  рус зоологу, паразитолог. ССРИ ЕА-нын акад. (1964). 1962 илдян ССРИ ЕА Зоолоэийа Ин-тунун директору олмушдур. Ясас тядгигатлары паразитолоэийанын цмуми проблемляриня, йасты гурдларын бязи групларынын систематикасы вя филоэенийасынын, онларын еколоэийасынын юйрянилмясиня щяср едилмишдир. Моноэенляри мцстягил синиф кими айырмышдыр.
  Я с я р и: Паразиты рыб Каспийского моря.
  М.-Л., 1939 (В.А. Доэел иля бирликдя).