Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALMER DEKREMENTİ

  Balmer seriyasы emissiya spektrи xяtlяrinин intensivliклярinin bu seriyanыn dalьa uzunluьu 486,1 нм олан икинъи xяtтiнин intensivliyinя (Hß) nisbяti. Qaz dumanlыгларында бu nisbяt qazыn sыxlыьыndan vя temp-rundan, ясасян, зяиф асылы olur, ona gюrя dя standart kimi qяbul edilir. Balmeр seriyasыnыn birinci xяtlяri цчцn B.d.
  Hα:Hß:Hγ:Hδ = 2,85:1:0,47:0,26
  bяrabяrdir.
  Bu B.d. (bяzяn onu nebulyar dekrement adlandыrыrlar) spektral xяtlяrin intensivliyinin mцшahidя vя nяzяri yolla alыnan nisbяtlяrini mцqayisя етмякля iшыьыn ulduzlararasы udulmasыnыn qiymяtlяndirilmяsi цчцn geniш istifadя олунур. Digяr astronomik obyektlярдя (ulduzlarыn qaz юrtцklяri, qalaktikalarыn nцvяlяri) B.d. hidrogen atomlarыnыn hяyяcanlanma шяraitindяn asыlыdыr vя nebulyar dekrement- dяn ящямиййятли дяряъядя фяргли ола bilяr.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALMER DEKREMENTİ

  Balmer seriyasы emissiya spektrи xяtlяrinин intensivliклярinin bu seriyanыn dalьa uzunluьu 486,1 нм олан икинъи xяtтiнин intensivliyinя (Hß) nisbяti. Qaz dumanlыгларында бu nisbяt qazыn sыxlыьыndan vя temp-rundan, ясасян, зяиф асылы olur, ona gюrя dя standart kimi qяbul edilir. Balmeр seriyasыnыn birinci xяtlяri цчцn B.d.
  Hα:Hß:Hγ:Hδ = 2,85:1:0,47:0,26
  bяrabяrdir.
  Bu B.d. (bяzяn onu nebulyar dekrement adlandыrыrlar) spektral xяtlяrin intensivliyinin mцшahidя vя nяzяri yolla alыnan nisbяtlяrini mцqayisя етмякля iшыьыn ulduzlararasы udulmasыnыn qiymяtlяndirilmяsi цчцn geniш istifadя олунур. Digяr astronomik obyektlярдя (ulduzlarыn qaz юrtцklяri, qalaktikalarыn nцvяlяri) B.d. hidrogen atomlarыnыn hяyяcanlanma шяraitindяn asыlыdыr vя nebulyar dekrement- dяn ящямиййятли дяряъядя фяргли ола bilяr.

  BALMER DEKREMENTİ

  Balmer seriyasы emissiya spektrи xяtlяrinин intensivliклярinin bu seriyanыn dalьa uzunluьu 486,1 нм олан икинъи xяtтiнин intensivliyinя (Hß) nisbяti. Qaz dumanlыгларында бu nisbяt qazыn sыxlыьыndan vя temp-rundan, ясасян, зяиф асылы olur, ona gюrя dя standart kimi qяbul edilir. Balmeр seriyasыnыn birinci xяtlяri цчцn B.d.
  Hα:Hß:Hγ:Hδ = 2,85:1:0,47:0,26
  bяrabяrdir.
  Bu B.d. (bяzяn onu nebulyar dekrement adlandыrыrlar) spektral xяtlяrin intensivliyinin mцшahidя vя nяzяri yolla alыnan nisbяtlяrini mцqayisя етмякля iшыьыn ulduzlararasы udulmasыnыn qiymяtlяndirilmяsi цчцn geniш istifadя олунур. Digяr astronomik obyektlярдя (ulduzlarыn qaz юrtцklяri, qalaktikalarыn nцvяlяri) B.d. hidrogen atomlarыnыn hяyяcanlanma шяraitindяn asыlыdыr vя nebulyar dekrement- dяn ящямиййятли дяряъядя фяргли ола bilяr.