Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOLU


  БОЛУ – Тцркийянин Гара дяниз бюлэясиндя ил. Сащ. 7,4 мин км2. Ящ. 268,9 мин (2008). Инз. м. Болу ш.-дир. Б.-нун яразиси ъ.-г.-дян шм.-ш.-я доьру узанан даь силсиляляриндян (щцнд. 2400 м – Короьлу д-рында) вя бунларын арасындакы дяряляр вя овалыглардан ибарятдир; фяал сейсмик зонада йерляшир. Файдалы газынтылары: дямир, манган, асбест, мярмяр вя с.; термал булаглар вар. Иглимини Гара дяниз формалашдырыр; йайы исти, гышы сойугдур. Иллик йаьынты 1000 мм-ядякдир. Ян бюйцк чайы Мелендир. Эюлляри (Чаьа, Мелен, Абант, Йеддиэюлляр), ясасян, тектоник мяншялидир. Игтисадиййатыны якинчилик вя щейвандарлыг тяшкил едир; йейинти вя мебел сянайеси мцяссисяляри вар. Туризм инкишаф етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOLU


  БОЛУ – Тцркийянин Гара дяниз бюлэясиндя ил. Сащ. 7,4 мин км2. Ящ. 268,9 мин (2008). Инз. м. Болу ш.-дир. Б.-нун яразиси ъ.-г.-дян шм.-ш.-я доьру узанан даь силсиляляриндян (щцнд. 2400 м – Короьлу д-рында) вя бунларын арасындакы дяряляр вя овалыглардан ибарятдир; фяал сейсмик зонада йерляшир. Файдалы газынтылары: дямир, манган, асбест, мярмяр вя с.; термал булаглар вар. Иглимини Гара дяниз формалашдырыр; йайы исти, гышы сойугдур. Иллик йаьынты 1000 мм-ядякдир. Ян бюйцк чайы Мелендир. Эюлляри (Чаьа, Мелен, Абант, Йеддиэюлляр), ясасян, тектоник мяншялидир. Игтисадиййатыны якинчилик вя щейвандарлыг тяшкил едир; йейинти вя мебел сянайеси мцяссисяляри вар. Туризм инкишаф етмишдир.

  BOLU


  БОЛУ – Тцркийянин Гара дяниз бюлэясиндя ил. Сащ. 7,4 мин км2. Ящ. 268,9 мин (2008). Инз. м. Болу ш.-дир. Б.-нун яразиси ъ.-г.-дян шм.-ш.-я доьру узанан даь силсиляляриндян (щцнд. 2400 м – Короьлу д-рында) вя бунларын арасындакы дяряляр вя овалыглардан ибарятдир; фяал сейсмик зонада йерляшир. Файдалы газынтылары: дямир, манган, асбест, мярмяр вя с.; термал булаглар вар. Иглимини Гара дяниз формалашдырыр; йайы исти, гышы сойугдур. Иллик йаьынты 1000 мм-ядякдир. Ян бюйцк чайы Мелендир. Эюлляри (Чаьа, Мелен, Абант, Йеддиэюлляр), ясасян, тектоник мяншялидир. Игтисадиййатыны якинчилик вя щейвандарлыг тяшкил едир; йейинти вя мебел сянайеси мцяссисяляри вар. Туризм инкишаф етмишдир.