Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOMBARDMANÇI AVİASİYA


  BOMBARDMANЧЫ AVИASИYA – дюйцш авиасийасынын quru vя dяniz odyektlяrini щавадан bombalar vя raketlяrlя mяhv етмяк цчцн нязярдя тутулмуш ясас nюvляриндян бири. Б.а. дюйцш авиасийасы кими Биринъи дцнйа мцщарибяси дюврцндя йаранмышдыр. яmяliyyatыn xarakterinя vя uчuш эюstяricilяrinя эюrя cяbhя (taktiki) vя uzaquчan (strateji) B.a. nюvlяri var. Cяbhя B.a.-сы cяbhя aviasiyasыnыn tяrkibinя daxildir; quru qoшunlarы, сащилйаны истигамятлярдя ися донанма иля birэя hяrbi яmяliyyatlaр апармаг цчцндцр. B.a. hava zяrbяlяri endirяrяk dцшmяnin hяrbi obyektlяrini, strateji kommunikasiyalarыны, zirehli texnikasыnы, ракет-нцвя васитялярини vя canlы qцvvяsini mящv edir, hava вя дяниз desantыnын ямялиййатларыны tяmin edir vя с. Uzaquчan B.a. dцшmяnin cяbhяdяn uzaq obyektlяrini mцstяqil sцrяtdя mящv edir, лазым эялдикдя гуру гошунлары вя донанма иля бирэя ямялий- йатлара да ъялб олунур. Mцasir dюvrdя B.a.-нын nцvя zяrbяlяri endirmяk imkaны да varдыр. B.a.-нын яsas silahы aviasiya bombalarы, idarяolunan vя idarяolunmayan raketlяrдир. Бax щямчинин Бомбардманчы тяййаря.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOMBARDMANÇI AVİASİYA


  BOMBARDMANЧЫ AVИASИYA – дюйцш авиасийасынын quru vя dяniz odyektlяrini щавадан bombalar vя raketlяrlя mяhv етмяк цчцн нязярдя тутулмуш ясас nюvляриндян бири. Б.а. дюйцш авиасийасы кими Биринъи дцнйа мцщарибяси дюврцндя йаранмышдыр. яmяliyyatыn xarakterinя vя uчuш эюstяricilяrinя эюrя cяbhя (taktiki) vя uzaquчan (strateji) B.a. nюvlяri var. Cяbhя B.a.-сы cяbhя aviasiyasыnыn tяrkibinя daxildir; quru qoшunlarы, сащилйаны истигамятлярдя ися донанма иля birэя hяrbi яmяliyyatlaр апармаг цчцндцр. B.a. hava zяrbяlяri endirяrяk dцшmяnin hяrbi obyektlяrini, strateji kommunikasiyalarыны, zirehli texnikasыnы, ракет-нцвя васитялярини vя canlы qцvvяsini mящv edir, hava вя дяниз desantыnын ямялиййатларыны tяmin edir vя с. Uzaquчan B.a. dцшmяnin cяbhяdяn uzaq obyektlяrini mцstяqil sцrяtdя mящv edir, лазым эялдикдя гуру гошунлары вя донанма иля бирэя ямялий- йатлара да ъялб олунур. Mцasir dюvrdя B.a.-нын nцvя zяrbяlяri endirmяk imkaны да varдыр. B.a.-нын яsas silahы aviasiya bombalarы, idarяolunan vя idarяolunmayan raketlяrдир. Бax щямчинин Бомбардманчы тяййаря.

  BOMBARDMANÇI AVİASİYA


  BOMBARDMANЧЫ AVИASИYA – дюйцш авиасийасынын quru vя dяniz odyektlяrini щавадан bombalar vя raketlяrlя mяhv етмяк цчцн нязярдя тутулмуш ясас nюvляриндян бири. Б.а. дюйцш авиасийасы кими Биринъи дцнйа мцщарибяси дюврцндя йаранмышдыр. яmяliyyatыn xarakterinя vя uчuш эюstяricilяrinя эюrя cяbhя (taktiki) vя uzaquчan (strateji) B.a. nюvlяri var. Cяbhя B.a.-сы cяbhя aviasiyasыnыn tяrkibinя daxildir; quru qoшunlarы, сащилйаны истигамятлярдя ися донанма иля birэя hяrbi яmяliyyatlaр апармаг цчцндцр. B.a. hava zяrbяlяri endirяrяk dцшmяnin hяrbi obyektlяrini, strateji kommunikasiyalarыны, zirehli texnikasыnы, ракет-нцвя васитялярини vя canlы qцvvяsini mящv edir, hava вя дяниз desantыnын ямялиййатларыны tяmin edir vя с. Uzaquчan B.a. dцшmяnin cяbhяdяn uzaq obyektlяrini mцstяqil sцrяtdя mящv edir, лазым эялдикдя гуру гошунлары вя донанма иля бирэя ямялий- йатлара да ъялб олунур. Mцasir dюvrdя B.a.-нын nцvя zяrbяlяri endirmяk imkaны да varдыр. B.a.-нын яsas silahы aviasiya bombalarы, idarяolunan vя idarяolunmayan raketlяrдир. Бax щямчинин Бомбардманчы тяййаря.