Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOMBEY PİŞİYİ


  БОМБЕЙ ПИШИЙИ – гысатцклц пишикляр ъинси. 20 ясрин орталарында АБШ-да Бурма пишик ъинсляри иля Америка гысатцклц гара пишиклярин чарпазлашдырылмасындан алынмышдыр. Бядяни мющкям гурулушлудур. Башы дяйирми, бурну дибиндян яйилмишдир. Эюзляри эирдя, мис рянэиня чалан гызылыдыр. Тцкц гыса, бядяниня сых йапышмыш, гара, лякясиз, “сатин” парылтылыдыр. Мещрибан, сакит, асан уйьунлашандыр.


  Бомбей пишийи.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOMBEY PİŞİYİ


  БОМБЕЙ ПИШИЙИ – гысатцклц пишикляр ъинси. 20 ясрин орталарында АБШ-да Бурма пишик ъинсляри иля Америка гысатцклц гара пишиклярин чарпазлашдырылмасындан алынмышдыр. Бядяни мющкям гурулушлудур. Башы дяйирми, бурну дибиндян яйилмишдир. Эюзляри эирдя, мис рянэиня чалан гызылыдыр. Тцкц гыса, бядяниня сых йапышмыш, гара, лякясиз, “сатин” парылтылыдыр. Мещрибан, сакит, асан уйьунлашандыр.


  Бомбей пишийи.

  BOMBEY PİŞİYİ


  БОМБЕЙ ПИШИЙИ – гысатцклц пишикляр ъинси. 20 ясрин орталарында АБШ-да Бурма пишик ъинсляри иля Америка гысатцклц гара пишиклярин чарпазлашдырылмасындан алынмышдыр. Бядяни мющкям гурулушлудур. Башы дяйирми, бурну дибиндян яйилмишдир. Эюзляри эирдя, мис рянэиня чалан гызылыдыр. Тцкц гыса, бядяниня сых йапышмыш, гара, лякясиз, “сатин” парылтылыдыр. Мещрибан, сакит, асан уйьунлашандыр.


  Бомбей пишийи.