Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALMER SIÇRAYIŞI

  Balmer seriyasы сярщяди (λ = 364,6 nm) йахынлыьында dalьa узунлугларынын кичик intervalыnda hidrogenин шцаланма (вя йа udulma) spektrindя intensivliyin kяskin dяyiшmяsi. B.s. заманы 364,6 nm-dяn kicik dalьa уzунлуглу щяр щансы iшыq kvantы 2-ci enerji sяviyyяsindя hяyяcanlanmыш hidrogen atomu ilя qarшыlaшdыqda onu ionlaшdыrыр; дaha kiчik enerjiли fotonlar isя йалныз onlarыn enerjilяri Balmer keчidlяrindяn birinя дягиг uyьun olduqda, belя atomlar tяrяfindяn udulur. 
  Ulduzlarыn spektrindя B.s. адятян iшыьыn absoрbsiyasы nяticяsindя baш verir, yяni 364,6 nm-dяn bюyцk dalьa uzunluгларыnda spektrin intensivliyi kiчik dalьa uzunluгларыna nisbяtяn яhяmiyyяtli dяrяcяdя yцksяk olur; bunа sяbяb ulduzlarыn daxilindя temp-run artmasы vя 364,6 nm- dяn uzun dalьalar tяrяfdя udulma яmsalыnыn azalmasыдыр. Qaz dуmanlыьыnda maddяnin sыxlыьы ulduzlarыn sыxlыьыna nisbяtяn son dяrяcя az olduьundan emissiya типли B.s. yaranыr, yяni 364,6 nm-dяn qыsa dalьalar tяrяfdя даща gцclц шуalanma баш верир. B.s. иля йанашы hidrogen atomunun digяr spektral seriyalarыnын сярщядиндя vя башга kimyяvi elementlяrin gцclц spektral seriyalarыnda да сычрайышлар mюvcuddur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALMER SIÇRAYIŞI

  Balmer seriyasы сярщяди (λ = 364,6 nm) йахынлыьында dalьa узунлугларынын кичик intervalыnda hidrogenин шцаланма (вя йа udulma) spektrindя intensivliyin kяskin dяyiшmяsi. B.s. заманы 364,6 nm-dяn kicik dalьa уzунлуглу щяр щансы iшыq kvantы 2-ci enerji sяviyyяsindя hяyяcanlanmыш hidrogen atomu ilя qarшыlaшdыqda onu ionlaшdыrыр; дaha kiчik enerjiли fotonlar isя йалныз onlarыn enerjilяri Balmer keчidlяrindяn birinя дягиг uyьun olduqda, belя atomlar tяrяfindяn udulur. 
  Ulduzlarыn spektrindя B.s. адятян iшыьыn absoрbsiyasы nяticяsindя baш verir, yяni 364,6 nm-dяn bюyцk dalьa uzunluгларыnda spektrin intensivliyi kiчik dalьa uzunluгларыna nisbяtяn яhяmiyyяtli dяrяcяdя yцksяk olur; bunа sяbяb ulduzlarыn daxilindя temp-run artmasы vя 364,6 nm- dяn uzun dalьalar tяrяfdя udulma яmsalыnыn azalmasыдыр. Qaz dуmanlыьыnda maddяnin sыxlыьы ulduzlarыn sыxlыьыna nisbяtяn son dяrяcя az olduьundan emissiya типли B.s. yaranыr, yяni 364,6 nm-dяn qыsa dalьalar tяrяfdя даща gцclц шуalanma баш верир. B.s. иля йанашы hidrogen atomunun digяr spektral seriyalarыnын сярщядиндя vя башга kimyяvi elementlяrin gцclц spektral seriyalarыnda да сычрайышлар mюvcuddur.

  BALMER SIÇRAYIŞI

  Balmer seriyasы сярщяди (λ = 364,6 nm) йахынлыьында dalьa узунлугларынын кичик intervalыnda hidrogenин шцаланма (вя йа udulma) spektrindя intensivliyin kяskin dяyiшmяsi. B.s. заманы 364,6 nm-dяn kicik dalьa уzунлуглу щяр щансы iшыq kvantы 2-ci enerji sяviyyяsindя hяyяcanlanmыш hidrogen atomu ilя qarшыlaшdыqda onu ionlaшdыrыр; дaha kiчik enerjiли fotonlar isя йалныз onlarыn enerjilяri Balmer keчidlяrindяn birinя дягиг uyьun olduqda, belя atomlar tяrяfindяn udulur. 
  Ulduzlarыn spektrindя B.s. адятян iшыьыn absoрbsiyasы nяticяsindя baш verir, yяni 364,6 nm-dяn bюyцk dalьa uzunluгларыnda spektrin intensivliyi kiчik dalьa uzunluгларыna nisbяtяn яhяmiyyяtli dяrяcяdя yцksяk olur; bunа sяbяb ulduzlarыn daxilindя temp-run artmasы vя 364,6 nm- dяn uzun dalьalar tяrяfdя udulma яmsalыnыn azalmasыдыр. Qaz dуmanlыьыnda maddяnin sыxlыьы ulduzlarыn sыxlыьыna nisbяtяn son dяrяcя az olduьundan emissiya типли B.s. yaranыr, yяni 364,6 nm-dяn qыsa dalьalar tяrяfdя даща gцclц шуalanma баш верир. B.s. иля йанашы hidrogen atomunun digяr spektral seriyalarыnын сярщядиндя vя башга kimyяvi elementlяrin gцclц spektral seriyalarыnda да сычрайышлар mюvcuddur.