Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALNEOLOGİYA 

  БАЛНЕОЛÓЭИЙА (лат. балнеум – ванна, чиммя + … лоэийа) – мцалиъяви минерал сулары, онларын мяншяйини, физики-кимйяви хассялярини, мцхтялиф хястяликляр заманы организмя тясирини юйрянян, курортларда вя курортданкянар шяраитдя онларын тятбигиня даир эюстяришляри ишляйиб щазырлайан курортолоэийа бюлмяси. Б. палчыгла мцалиъя, балнеотехника мясялялярини дя юйрянир. Хариъи юлкялярдя Б.-йа щямчинин су иля мцалиъя, талассотерапийа (дяниз ванналары), курортларын тяшкили мясяляляри вя с. аид едилир. Б. щидроэеолоэийа, физики вя биоложи кимйа, биолоэийа, физиолоэийа, эиэийена вя клиники фянляр ясасында инкишаф едир. Б.-да мцалиъя палчыгларынын вя минерал суларын физики-кимйяви хассяляриня эюря тяснифаты, онларын мцалиъя-профлактик истифадясинин нязяри ясаслары (бах Балнеотерапийа) вя ясас мцалиъя методикалары ишляниб щазырланмышдыр. Респ.-да Б. мясяляляри, ясасян, Азярб. Елми Тядгигат Тибби Бярпа Ин-тунда юйрянилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALNEOLOGİYA 

  БАЛНЕОЛÓЭИЙА (лат. балнеум – ванна, чиммя + … лоэийа) – мцалиъяви минерал сулары, онларын мяншяйини, физики-кимйяви хассялярини, мцхтялиф хястяликляр заманы организмя тясирини юйрянян, курортларда вя курортданкянар шяраитдя онларын тятбигиня даир эюстяришляри ишляйиб щазырлайан курортолоэийа бюлмяси. Б. палчыгла мцалиъя, балнеотехника мясялялярини дя юйрянир. Хариъи юлкялярдя Б.-йа щямчинин су иля мцалиъя, талассотерапийа (дяниз ванналары), курортларын тяшкили мясяляляри вя с. аид едилир. Б. щидроэеолоэийа, физики вя биоложи кимйа, биолоэийа, физиолоэийа, эиэийена вя клиники фянляр ясасында инкишаф едир. Б.-да мцалиъя палчыгларынын вя минерал суларын физики-кимйяви хассяляриня эюря тяснифаты, онларын мцалиъя-профлактик истифадясинин нязяри ясаслары (бах Балнеотерапийа) вя ясас мцалиъя методикалары ишляниб щазырланмышдыр. Респ.-да Б. мясяляляри, ясасян, Азярб. Елми Тядгигат Тибби Бярпа Ин-тунда юйрянилир.

  BALNEOLOGİYA 

  БАЛНЕОЛÓЭИЙА (лат. балнеум – ванна, чиммя + … лоэийа) – мцалиъяви минерал сулары, онларын мяншяйини, физики-кимйяви хассялярини, мцхтялиф хястяликляр заманы организмя тясирини юйрянян, курортларда вя курортданкянар шяраитдя онларын тятбигиня даир эюстяришляри ишляйиб щазырлайан курортолоэийа бюлмяси. Б. палчыгла мцалиъя, балнеотехника мясялялярини дя юйрянир. Хариъи юлкялярдя Б.-йа щямчинин су иля мцалиъя, талассотерапийа (дяниз ванналары), курортларын тяшкили мясяляляри вя с. аид едилир. Б. щидроэеолоэийа, физики вя биоложи кимйа, биолоэийа, физиолоэийа, эиэийена вя клиники фянляр ясасында инкишаф едир. Б.-да мцалиъя палчыгларынын вя минерал суларын физики-кимйяви хассяляриня эюря тяснифаты, онларын мцалиъя-профлактик истифадясинин нязяри ясаслары (бах Балнеотерапийа) вя ясас мцалиъя методикалары ишляниб щазырланмышдыр. Респ.-да Б. мясяляляри, ясасян, Азярб. Елми Тядгигат Тибби Бярпа Ин-тунда юйрянилир.