Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALON

  BALÓN (фр. баллон; итал. паллоне – топ сюзцндян) – 1) електровакуум (йахуд ион) ъищазынын вакуум йарадылмыш (вя йа тясирсиз газ, ъивя бухары долдурулмуш) вя електродлары олан колбасы; шцшя, метал вя керамикадан щазырланыр; 2) газ долдуруб сахламаг цчцн резин, резинляшдирилмиш парча, йахуд метал габ, говуг; 3) резин (вя йа резинляшдирилмиш) парчадан щазырланан, атм. тязйигиндян йцксяк тязйигли щава долдурулан камера, йастыг вя йа алтлыг; амортизасийа гурьусу кими ишлядилир; 4) резинляшдирилмиш памбыг парча, йахуд полимер материалдан щазырланыб ичярисиня щавадан йцнэцл газ долдурулан говуг; аеростат, дирижабл вя с.-дя ишлядилир; 5) майе тюкцб сахламаг вя йа дашымаг цчцн аьзы баьланан бир нечя литрлик шцшя габ.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALON

  BALÓN (фр. баллон; итал. паллоне – топ сюзцндян) – 1) електровакуум (йахуд ион) ъищазынын вакуум йарадылмыш (вя йа тясирсиз газ, ъивя бухары долдурулмуш) вя електродлары олан колбасы; шцшя, метал вя керамикадан щазырланыр; 2) газ долдуруб сахламаг цчцн резин, резинляшдирилмиш парча, йахуд метал габ, говуг; 3) резин (вя йа резинляшдирилмиш) парчадан щазырланан, атм. тязйигиндян йцксяк тязйигли щава долдурулан камера, йастыг вя йа алтлыг; амортизасийа гурьусу кими ишлядилир; 4) резинляшдирилмиш памбыг парча, йахуд полимер материалдан щазырланыб ичярисиня щавадан йцнэцл газ долдурулан говуг; аеростат, дирижабл вя с.-дя ишлядилир; 5) майе тюкцб сахламаг вя йа дашымаг цчцн аьзы баьланан бир нечя литрлик шцшя габ.

  BALON

  BALÓN (фр. баллон; итал. паллоне – топ сюзцндян) – 1) електровакуум (йахуд ион) ъищазынын вакуум йарадылмыш (вя йа тясирсиз газ, ъивя бухары долдурулмуш) вя електродлары олан колбасы; шцшя, метал вя керамикадан щазырланыр; 2) газ долдуруб сахламаг цчцн резин, резинляшдирилмиш парча, йахуд метал габ, говуг; 3) резин (вя йа резинляшдирилмиш) парчадан щазырланан, атм. тязйигиндян йцксяк тязйигли щава долдурулан камера, йастыг вя йа алтлыг; амортизасийа гурьусу кими ишлядилир; 4) резинляшдирилмиш памбыг парча, йахуд полимер материалдан щазырланыб ичярисиня щавадан йцнэцл газ долдурулан говуг; аеростат, дирижабл вя с.-дя ишлядилир; 5) майе тюкцб сахламаг вя йа дашымаг цчцн аьзы баьланан бир нечя литрлик шцшя габ.