Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "ASTEKA"

  АСТÈКА” – дцнйанын ян ири стадионларындан бири. Мехикода мексикалы мемар П.Р. Васкесин лайищяси ясасында тикилмиш, 26.5.1966 илдя истифадяйя верилмишдир. Яввял тамашачы тутуму 112 мин, йенидянгурма ишляриндян (1986) сонра 106 мин  олмушдур.  Футбол  цзря  дцнйа  чемпионаты 2 дяфя (1970, 1986) бу стадионда кечирилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "ASTEKA"

  АСТÈКА” – дцнйанын ян ири стадионларындан бири. Мехикода мексикалы мемар П.Р. Васкесин лайищяси ясасында тикилмиш, 26.5.1966 илдя истифадяйя верилмишдир. Яввял тамашачы тутуму 112 мин, йенидянгурма ишляриндян (1986) сонра 106 мин  олмушдур.  Футбол  цзря  дцнйа  чемпионаты 2 дяфя (1970, 1986) бу стадионда кечирилмишдир.

  "ASTEKA"

  АСТÈКА” – дцнйанын ян ири стадионларындан бири. Мехикода мексикалы мемар П.Р. Васкесин лайищяси ясасында тикилмиш, 26.5.1966 илдя истифадяйя верилмишдир. Яввял тамашачы тутуму 112 мин, йенидянгурма ишляриндян (1986) сонра 106 мин  олмушдур.  Футбол  цзря  дцнйа  чемпионаты 2 дяфя (1970, 1986) бу стадионда кечирилмишдир.