Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALSAS

  Мексикада чай. Уз. 724 км, щювзясинин сащ. 113,2 мин км2. Мексика йайласынын ъ.-ундан башланыр, даьлардан ахыр вя Сакит океана тюкцлцр. Йухары ахынында Атойак, орта ахынында Мескала адланыр. Ити ахарлы олмасы иля сяъиййялянир, астаналы вя гыжовлудур. Ясас голлары: саьдан Нехапа, Кутсамала, Такамбаро, Тепалкатепек, солдан Мистеко, Тлапанеко. Ясасян, йаьыш сулары иля гидаланыр. Мянсябиндя ортаиллик су сярфи 440 м3/сан-дир. Сувармада вя електроенерэетикада истифадя едилир. Пуебла ш. Б.-ын сащилиндядир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALSAS

  Мексикада чай. Уз. 724 км, щювзясинин сащ. 113,2 мин км2. Мексика йайласынын ъ.-ундан башланыр, даьлардан ахыр вя Сакит океана тюкцлцр. Йухары ахынында Атойак, орта ахынында Мескала адланыр. Ити ахарлы олмасы иля сяъиййялянир, астаналы вя гыжовлудур. Ясас голлары: саьдан Нехапа, Кутсамала, Такамбаро, Тепалкатепек, солдан Мистеко, Тлапанеко. Ясасян, йаьыш сулары иля гидаланыр. Мянсябиндя ортаиллик су сярфи 440 м3/сан-дир. Сувармада вя електроенерэетикада истифадя едилир. Пуебла ш. Б.-ын сащилиндядир.

  BALSAS

  Мексикада чай. Уз. 724 км, щювзясинин сащ. 113,2 мин км2. Мексика йайласынын ъ.-ундан башланыр, даьлардан ахыр вя Сакит океана тюкцлцр. Йухары ахынында Атойак, орта ахынында Мескала адланыр. Ити ахарлы олмасы иля сяъиййялянир, астаналы вя гыжовлудур. Ясас голлары: саьдан Нехапа, Кутсамала, Такамбаро, Тепалкатепек, солдан Мистеко, Тлапанеко. Ясасян, йаьыш сулары иля гидаланыр. Мянсябиндя ортаиллик су сярфи 440 м3/сан-дир. Сувармада вя електроенерэетикада истифадя едилир. Пуебла ш. Б.-ын сащилиндядир.