Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULKƏRİMOV Pərviz Vasif oğlu 

  АБДУЛКЯРИМОВ Пярвиз Васиф оьлу (д.7.7.1985, Шяки) – Азярб. идманчысы, кумите цзря 2-ъи дан гара кямяр сащиби. Дцнйа кубоку уьрунда йарышларын бцрцнъ (2000, Тещ ран), Авропа чемпионатынын гызыл (2003, Вротслав), дцнйа чемпионатынын бцрцнъ (2005, Лимасол) мцкафатчысыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULKƏRİMOV Pərviz Vasif oğlu 

  АБДУЛКЯРИМОВ Пярвиз Васиф оьлу (д.7.7.1985, Шяки) – Азярб. идманчысы, кумите цзря 2-ъи дан гара кямяр сащиби. Дцнйа кубоку уьрунда йарышларын бцрцнъ (2000, Тещ ран), Авропа чемпионатынын гызыл (2003, Вротслав), дцнйа чемпионатынын бцрцнъ (2005, Лимасол) мцкафатчысыдыр.

  ABDULKƏRİMOV Pərviz Vasif oğlu 

  АБДУЛКЯРИМОВ Пярвиз Васиф оьлу (д.7.7.1985, Шяки) – Азярб. идманчысы, кумите цзря 2-ъи дан гара кямяр сащиби. Дцнйа кубоку уьрунда йарышларын бцрцнъ (2000, Тещ ран), Авропа чемпионатынын гызыл (2003, Вротслав), дцнйа чемпионатынын бцрцнъ (2005, Лимасол) мцкафатчысыдыр.