Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALSO Andraş

  БÁЛСО (Балъзó) Андраш (д.16.8.1938, Кондорош к.) – Маъарыстан идманчысы. Мцасир бешнювчцлцк цзря цчгат Олимпийа (17-ъи Йай Олимпийа Ойунлары, 1960, Рома вя 19-ъу Йай Олимпийа Ойунлары, 1968, Мехико; команда щесабында, 20-ъи Йай Олимпийа Ойунлары, 1972, Мцнхен; шяхси щесабда), онгат дцнйа (1963, 1965, 1966, 1967 вя 1969 илдя шяхси, 1963, 1965, 1966, 1967 вя 1970 илдя команда щесабында) чемпиону олмушдур. Интернет-сорьуйа (2000) ясасян мцасир бешнювчцлцк цзря 20 ясрин ян йахшы устасы адына лайиг эюрцлмцшдцр (сяслярин 26,9 %-и).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALSO Andraş

  БÁЛСО (Балъзó) Андраш (д.16.8.1938, Кондорош к.) – Маъарыстан идманчысы. Мцасир бешнювчцлцк цзря цчгат Олимпийа (17-ъи Йай Олимпийа Ойунлары, 1960, Рома вя 19-ъу Йай Олимпийа Ойунлары, 1968, Мехико; команда щесабында, 20-ъи Йай Олимпийа Ойунлары, 1972, Мцнхен; шяхси щесабда), онгат дцнйа (1963, 1965, 1966, 1967 вя 1969 илдя шяхси, 1963, 1965, 1966, 1967 вя 1970 илдя команда щесабында) чемпиону олмушдур. Интернет-сорьуйа (2000) ясасян мцасир бешнювчцлцк цзря 20 ясрин ян йахшы устасы адына лайиг эюрцлмцшдцр (сяслярин 26,9 %-и).

  BALSO Andraş

  БÁЛСО (Балъзó) Андраш (д.16.8.1938, Кондорош к.) – Маъарыстан идманчысы. Мцасир бешнювчцлцк цзря цчгат Олимпийа (17-ъи Йай Олимпийа Ойунлары, 1960, Рома вя 19-ъу Йай Олимпийа Ойунлары, 1968, Мехико; команда щесабында, 20-ъи Йай Олимпийа Ойунлары, 1972, Мцнхен; шяхси щесабда), онгат дцнйа (1963, 1965, 1966, 1967 вя 1969 илдя шяхси, 1963, 1965, 1966, 1967 вя 1970 илдя команда щесабында) чемпиону олмушдур. Интернет-сорьуйа (2000) ясасян мцасир бешнювчцлцк цзря 20 ясрин ян йахшы устасы адына лайиг эюрцлмцшдцр (сяслярин 26,9 %-и).