Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALTAÇI MEHMET PAŞA

  БАЛТАЧЫ МЕЩМЕД ПАША (Османъыг, 1660 – Лемнос, 1712) – Османлы сядрязями. Траблис, Тунис вя Ялъязаирдя тящсил алмышдыр. Истанбула гайытдыгдан сонра сарайда мцхтялиф вязифялярдя ишлямиш, шащзадя Ящмядля дост олмушдур. 1703 илдя баш верян Ядирня цсйаны заманы ЫЫЫ Ящмядин тахта чыхмасыны дястяклямишдир. Щямин ил мирахур вязифясиня, даща сонра ися Траблис вя Щялябя верэи мямуру тяйин едилмишдир. 1704 илдя баш вязир Калайлыкоз Ящмяд Пашаны вязифясиндян узаглашдырмаг мягсядиля бир сыра тядбирляр эюрмцш вя сядрязям тяйин олунмушдур. Тяряфдарларыны вязифяйя эятирмякдя эцнащландырылараг ишдян чыхарылмышдыр. Даща сонра Яр- зурум бяйлярбяйи (1706), Саггыз а.-нын коменданты (1707), Щяляб бяйлярбяйи (1709) вязифялярини йериня йетирмишдир. 1710 илдя йенидян сядрязям тяйин олунмуш, Османлы дювлятинин шм. сярщядляриня сохулан рус гошунларынын Прут сяфяри (1711) заманы тцрк ордусуна команданлыг етмишдир. Дюйцш вахты I Пйотрун башчылыг етдийи рус гошунлары мцщасиряйя алынмышдыр. Чыхылмаз вязиййятдя галан Ы Пйотр Б.-йа Русийа цчцн аьыр яртлярля барышыг имзаламаьы тяклиф етмишди. Б. бу тяклифи гябул етмиш, бунунла султанын да бюйцк ряьбятини газанмышды. Лакин мцщасирядян чыхмыш Ы Пйотрун барышыг шяртлярини йериня йетирмямяси вязиййяти дяйишди. Б. лазыми тядбирлярин эюрцлмясини лянэитдийи цчцн вятяня хяйанят етмякдя эцнащландырылды. 1711 илдя нойабрын 20-дя о, сядрязямликдян азад олунду вя гыса мцддят сонра Мидилли адасына сцрэцн едилди. 1712 илин ийул айында Лимни адасына кючцрцлмцш Б. щямин илин сентйабрында бурада вяфат етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALTAÇI MEHMET PAŞA

  БАЛТАЧЫ МЕЩМЕД ПАША (Османъыг, 1660 – Лемнос, 1712) – Османлы сядрязями. Траблис, Тунис вя Ялъязаирдя тящсил алмышдыр. Истанбула гайытдыгдан сонра сарайда мцхтялиф вязифялярдя ишлямиш, шащзадя Ящмядля дост олмушдур. 1703 илдя баш верян Ядирня цсйаны заманы ЫЫЫ Ящмядин тахта чыхмасыны дястяклямишдир. Щямин ил мирахур вязифясиня, даща сонра ися Траблис вя Щялябя верэи мямуру тяйин едилмишдир. 1704 илдя баш вязир Калайлыкоз Ящмяд Пашаны вязифясиндян узаглашдырмаг мягсядиля бир сыра тядбирляр эюрмцш вя сядрязям тяйин олунмушдур. Тяряфдарларыны вязифяйя эятирмякдя эцнащландырылараг ишдян чыхарылмышдыр. Даща сонра Яр- зурум бяйлярбяйи (1706), Саггыз а.-нын коменданты (1707), Щяляб бяйлярбяйи (1709) вязифялярини йериня йетирмишдир. 1710 илдя йенидян сядрязям тяйин олунмуш, Османлы дювлятинин шм. сярщядляриня сохулан рус гошунларынын Прут сяфяри (1711) заманы тцрк ордусуна команданлыг етмишдир. Дюйцш вахты I Пйотрун башчылыг етдийи рус гошунлары мцщасиряйя алынмышдыр. Чыхылмаз вязиййятдя галан Ы Пйотр Б.-йа Русийа цчцн аьыр яртлярля барышыг имзаламаьы тяклиф етмишди. Б. бу тяклифи гябул етмиш, бунунла султанын да бюйцк ряьбятини газанмышды. Лакин мцщасирядян чыхмыш Ы Пйотрун барышыг шяртлярини йериня йетирмямяси вязиййяти дяйишди. Б. лазыми тядбирлярин эюрцлмясини лянэитдийи цчцн вятяня хяйанят етмякдя эцнащландырылды. 1711 илдя нойабрын 20-дя о, сядрязямликдян азад олунду вя гыса мцддят сонра Мидилли адасына сцрэцн едилди. 1712 илин ийул айында Лимни адасына кючцрцлмцш Б. щямин илин сентйабрында бурада вяфат етмишдир.

  BALTAÇI MEHMET PAŞA

  БАЛТАЧЫ МЕЩМЕД ПАША (Османъыг, 1660 – Лемнос, 1712) – Османлы сядрязями. Траблис, Тунис вя Ялъязаирдя тящсил алмышдыр. Истанбула гайытдыгдан сонра сарайда мцхтялиф вязифялярдя ишлямиш, шащзадя Ящмядля дост олмушдур. 1703 илдя баш верян Ядирня цсйаны заманы ЫЫЫ Ящмядин тахта чыхмасыны дястяклямишдир. Щямин ил мирахур вязифясиня, даща сонра ися Траблис вя Щялябя верэи мямуру тяйин едилмишдир. 1704 илдя баш вязир Калайлыкоз Ящмяд Пашаны вязифясиндян узаглашдырмаг мягсядиля бир сыра тядбирляр эюрмцш вя сядрязям тяйин олунмушдур. Тяряфдарларыны вязифяйя эятирмякдя эцнащландырылараг ишдян чыхарылмышдыр. Даща сонра Яр- зурум бяйлярбяйи (1706), Саггыз а.-нын коменданты (1707), Щяляб бяйлярбяйи (1709) вязифялярини йериня йетирмишдир. 1710 илдя йенидян сядрязям тяйин олунмуш, Османлы дювлятинин шм. сярщядляриня сохулан рус гошунларынын Прут сяфяри (1711) заманы тцрк ордусуна команданлыг етмишдир. Дюйцш вахты I Пйотрун башчылыг етдийи рус гошунлары мцщасиряйя алынмышдыр. Чыхылмаз вязиййятдя галан Ы Пйотр Б.-йа Русийа цчцн аьыр яртлярля барышыг имзаламаьы тяклиф етмишди. Б. бу тяклифи гябул етмиш, бунунла султанын да бюйцк ряьбятини газанмышды. Лакин мцщасирядян чыхмыш Ы Пйотрун барышыг шяртлярини йериня йетирмямяси вязиййяти дяйишди. Б. лазыми тядбирлярин эюрцлмясини лянэитдийи цчцн вятяня хяйанят етмякдя эцнащландырылды. 1711 илдя нойабрын 20-дя о, сядрязямликдян азад олунду вя гыса мцддят сонра Мидилли адасына сцрэцн едилди. 1712 илин ийул айында Лимни адасына кючцрцлмцш Б. щямин илин сентйабрында бурада вяфат етмишдир.