Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULQƏDİROV İsmayıl Qafar oğlu

  АБДУЛГЯДИРОВ Исмайыл Гафар оьлу (д. 15.2.1936, Исмайыллы) – Азярб. идманчысы, сярбяст вя йунан-Рома эцляши цзря цмумиттифаг дяряъяли щаким (1966). Азярб. Респ. ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (2006), ямякдар мяшгчиси (1993). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-туну битирмишдир (1959). Щямин ин-тда кафедра мцдири (1979–89) олмуш, 1990 илдян гийаби факцлтянин деканыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULQƏDİROV İsmayıl Qafar oğlu

  АБДУЛГЯДИРОВ Исмайыл Гафар оьлу (д. 15.2.1936, Исмайыллы) – Азярб. идманчысы, сярбяст вя йунан-Рома эцляши цзря цмумиттифаг дяряъяли щаким (1966). Азярб. Респ. ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (2006), ямякдар мяшгчиси (1993). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-туну битирмишдир (1959). Щямин ин-тда кафедра мцдири (1979–89) олмуш, 1990 илдян гийаби факцлтянин деканыдыр.

  ABDULQƏDİROV İsmayıl Qafar oğlu

  АБДУЛГЯДИРОВ Исмайыл Гафар оьлу (д. 15.2.1936, Исмайыллы) – Азярб. идманчысы, сярбяст вя йунан-Рома эцляши цзря цмумиттифаг дяряъяли щаким (1966). Азярб. Респ. ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (2006), ямякдар мяшгчиси (1993). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-туну битирмишдир (1959). Щямин ин-тда кафедра мцдири (1979–89) олмуш, 1990 илдян гийаби факцлтянин деканыдыр.