Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ASTERİZM

  АСТЕРИЗМ –  астрономийада юз  ады олан характерик улдуз дястяси. А., яксяриййяти бир вя йа бир нечя гоншу бцръляря аид олан парлаг улдузлардан ибарятдир, мяс., Бюйцк айы бцръцндя Тайгулп, Орион бцръцндя Кямяр, Йай цчбуъаьы бцръцндя Вега (α Лира), Денеб (α Гу) вя Ялтаир (α Гартал). Бир гисм А. зяиф улдузлардан  ибарятдир,  мяс.,  Буьа  бцръцндя Цлкяр улдузу.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ASTERİZM

  АСТЕРИЗМ –  астрономийада юз  ады олан характерик улдуз дястяси. А., яксяриййяти бир вя йа бир нечя гоншу бцръляря аид олан парлаг улдузлардан ибарятдир, мяс., Бюйцк айы бцръцндя Тайгулп, Орион бцръцндя Кямяр, Йай цчбуъаьы бцръцндя Вега (α Лира), Денеб (α Гу) вя Ялтаир (α Гартал). Бир гисм А. зяиф улдузлардан  ибарятдир,  мяс.,  Буьа  бцръцндя Цлкяр улдузу.

  ASTERİZM

  АСТЕРИЗМ –  астрономийада юз  ады олан характерик улдуз дястяси. А., яксяриййяти бир вя йа бир нечя гоншу бцръляря аид олан парлаг улдузлардан ибарятдир, мяс., Бюйцк айы бцръцндя Тайгулп, Орион бцръцндя Кямяр, Йай цчбуъаьы бцръцндя Вега (α Лира), Денеб (α Гу) вя Ялтаир (α Гартал). Бир гисм А. зяиф улдузлардан  ибарятдир,  мяс.,  Буьа  бцръцндя Цлкяр улдузу.